Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 438 546,39 PLN.

Koszty kwalifikowane ogółem: 8 453 632,19 PLN.

Dofinansowanie z EFRR: 999 219,33 PLN  (11,8 % kosztów kwalifikowanych).

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 25 lutego 2021 r. Przedmiotem projektu jest rozbudowa funkcjonalna i terytorialna istniejącego Inteligentnego Systemu Transportowego w Mieście Bielsko-Biała, co przyczyni się do usprawnienia ruchu zarówno w segmencie transportu publicznego jak i indywidualnego. Projekt obejmuje m.in.: rozbudowę systemu zarządzania ruchem i podsystemu monitoringu wizyjnego na kolejnych skrzyżowaniach dróg, rozbudowę podsystemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a również budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym m.in.: informacji parkingowej oraz informacji zmiennej treści. Dzięki realizacji projektu do systemu ITS włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne o długości 11 km.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego, co przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport indywidualny. Cel ten koresponduje z celem Działania 4.5, Poddziałania 4.5.2„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT” RPO WSL 2014-2020.

Projekt przyczyni się do:

  • zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu w obrębie miasta Bielska-Białej i Aglomeracji Bielskiej,
  • zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego,
  • skrócenia czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, CO2 i hałasu,
  • zwiększenia przepustowości dróg miejskich – na głównym arteriach komunikacyjnych oraz wlotach do Miasta,
  • szerszego wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego,
  • redukcji liczby wypadków.