Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej

 

Europejski fundusz rozwoju regionalnego – logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.
Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 9 lipca 2019 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 6.211.530,55 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 4.249.217,41 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).
Dofinansowanie budżetu państwa: 499.907,92 zł (10 % kosztów kwalifikowanych).

Realizacja projektu polega na remoncie i adaptacji 10 budynków gminnych na potrzeby utworzenia 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

Poszczególne obiekty zostaną dostosowane do potrzeb mieszkaniowych w zakresie:

 • przystosowania obiektów do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
 • poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej,
 • wyposażenia obiektów w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,
 • przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zmiany układu pomieszczeń i ich funkcji poprzez wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych.

W ramach projektu powstanie:

 • 7 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a,
 • 6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. ul. Karpackiej 170,
 • 6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 131,
 • 4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 1a,
 • 4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 5a,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Michała Grażyńskiego 31/1,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Pocztowej 26/3,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Zdrojowej 4/2,
 • 1 mieszkanie chronione w budynku przy ul. 11 Listopada 65a.

Rzeczowa realizacja inwestycji prowadzona będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i potrwa do 2021 r.