Sprawozdawczość przedsiębiorców

Sprawozdawczość:

Na podstawie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888) – zwanej dalej Ustawą ucipg:

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym roku nie odbierał na terenie Miasta odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe.

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
Do złożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa poniżej jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązki sprawozdawcze zostały określone w Rozdziale 4b Ustawy ucipg.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Kary pieniężne

Zgodnie z art. 9x ust.1 pkt 4 i 5 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia lub poprawienia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5.000 zł;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Pozostałe kary pieniężne zostały określone w Rozdziale 4d Ustawy ucipg.


Wykaz rozporządzeń dotyczących sprawozdań  składanych przez przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2412/1
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2167