Sprawozdawczość przedsiębiorców

Sprawozdawczość za 2019 r.

Na podstawie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) – zwanej dalej Ustawą ucipg - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie (w tym także sprawozdanie zerowe) to jest przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy 
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.
Ponadto podmiot w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała. 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym roku nie odbierał na terenie Miasta odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe.

Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązki sprawozdawcze zostały określone w Rozdziale 4b Ustawy ucipg.

Formularze sprawozdań.

Aktualnie brak obowiązującego Rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych.

WZÓR DOTYCHCZASOWEGO FORMULARZA SPRAWOZDANIA:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1627/1 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Kary pieniężne

Zgodnie z art. 9x ust.1 pkt 4 i 5 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia lub poprawienia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5.000 zł;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Pozostałe kary pieniężne zostały określone w Rozdziale 4d Ustawy ucipg.


Wykaz rozporządzeń dotyczących sprawozdań  składanych przez przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - akt uchylony z dniem 13 sierpnia 2019 r. - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1627/1
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2412/1
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2167


Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl).