„Startuj, pracuj” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej realizuje kolejną edycję projektu systemowego „Startuj, pracuj” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia  oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2008 r. – 31 grudnia 2013 r.
Rekrutacja uczestników projektu trwa od 1 maja 2008 r.
Wartość projektu w roku 2011: 2 828 396,0 zł

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, przygotowanie  do wejścia lub powrotu na rynek pracy, pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Pomocą objęte zostaną w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale lub kobiet,  które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych niepełnosprawnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego  lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18-tego roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności  nie podjęli zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • doradztwo - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielenie porad grupowych
  • oraz indywidualnych w zakresie radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia,
  • pośrednictwo - pomoc w poszukiwaniu pracy oraz informowaniu o wolnych miejscach  na rynku pracy,
  • staże - nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy;
  • przygotowanie zawodowe - nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy,
  • szkolenia -  działanie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • prace interwencyjne.
Logo powiatowego urzędu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego