„Więcej – sprawniej II” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej realizuje projekt „Więcej – sprawniej II”  w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.
Wartość projektu w latach 2010 - 2011: 407 010,00 zł,
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 345 958,50 zł
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2009 r.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt zakłada upowszechnienie pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez  kontynuację dofinansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Realizacja projektu pozwala na uzupełnienie braków kadrowych na stanowiskach pracy świadczących usługi rynku pracy.

Logo powiatowego urzędu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego