„Więcej – sprawniej III” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

 „Więcej – sprawniej III” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej realizował projekt „Więcej – sprawniej III” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
Wartość projektu: 192 210,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 163 378,50 zł
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 30 grudnia 2011 r. 

Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt zakładał upowszechnienie pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez  kontynuację dofinansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Realizacja projektu pozwoliła na uzupełnienie braków kadrowych na stanowiskach pracy świadczących usługi rynku pracy. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego