„Więcej – sprawniej IV” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej

Europejski fundusz społeczny

Wiecej - sprawniej IV - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku -Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej realizował projekt „Więcej – sprawniej IV” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2013 r. – 30 kwietnia 2014 r.
Wartość projektu: 192 210,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 308 081,00 zł
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 17 grudnia 2012 r. 

Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt zakładał upowszechnienie pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez  kontynuację dofinansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez organizację szkoleń zawodowych. Realizacja projektu pozwoliła na uzupełnienie braków kadrowych na stanowiskach pracy świadczących usługi rynku pracy.