„Więcej – sprawniej” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku -Białej

Europejski Fundusz Społeczny

„Więcej – sprawniej” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku -Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej zakończył realizację projektu „Więcej – sprawniej” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2008 r. – 31 stycznia 2010 r.
Wartość projektu w latach 2008 - 2010: 322 022,50 zł,
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 273 719,18 zł
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 9 czerwca 2008 r.

Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt zakładał upowszechnienie pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez  dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych  i pośredników pracy. Realizacja projektu pozwoliła na uzupełnienie braków kadrowych  na stanowiskach pracy świadczących usługi rynku pracy. Ponadto grupą docelową było również 36 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którym zaproponowano różnego typu szkolenia uzupełniające posiadaną wiedzę i podnoszące poziom świadczonych usług na rzecz klientów urzędu.

Logo powiatowego urzędu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego