Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – według wzoru,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – według wzoru,
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • Imienne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia Pełnomocnika, opłacone opłatą skarbową.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jeśli wniosek jest niekompletny Prezydent Miasta Bielska-Białej wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia – w takim wypadku wskazany termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie Urzędu, pl. Ratuszowy 6 - parter lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, Bank PKO BP, nr konta: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Opłata skarbowa:

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( w tym zaświadczenie o wpisie do rejestru),
 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu – w tym zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru),
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony,
 • 17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie, zmianach lub wykreśleniu z RDR wydawane na żądanie strony.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu lub zmiany
w rejestrze działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Tryb odwoławczy

 1. Odmowa wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:
  1. jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  2. jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Bielska-Białej

(pobierz)

Wykaz przepisów prawnych:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)

kliknij link

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

kliknij link

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162):

kliknij link

Formularze do pobrania i druku w załączeniu

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl).

 

Formularze edytowalne (pola do wypełnienia), druku i wysłania pocztą:

Wniosek o wpis - do druku

Oświadczenie - do druku

Wniosek o zmianę - do druku

Wniosek o wykreślenie - do druku