Wydawanie kart "Weteran Plus"

pl_weteran_plus_logo_07.png
Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVI/708/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Weteran Plus" oraz Zarządzenie Nr ON.0050.2962.2018.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lutego 2018 r. (z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie karty "Weteran Plus"
  • do wglądu oryginał legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego

Załączniki:

w przypadku osób zamieszkałych, ale nie posiadających zameldowania na terenie Miasta Bielska-Białej:

  • kserokopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
  • kserokopia rocznej deklaracji rozliczeniowej dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.


Osoby uprawnione do otrzymania kart „Weteran Plus”

Osoby posiadające legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej.
Szczegółowe informacje na stronie www.ps.bielsko-biala.pl

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o wydanie karty „Weteran Plus” rozpatrywane są w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o wydanie karty Weteran Plus