Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Obowiązek meldunkowy

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 
Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.Dotyczy to również członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.
 
Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opuszcza miejsce pobytu czasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są cudzoziemcy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) - formularz można składać się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 
Cudzoziemiec przedstawia do wglądu:

  • paszport
  • kartę pobytu stałego

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia do wglądu:

  • dokument podróży

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Opłaty

Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

„Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (osobiście) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).” 
 
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
 

Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"