Zaświadczenie o prawie do głosowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 
Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
 
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
 
W przypadku zagubienia zaświadczenia o prawie do głosowania, urząd gminy nie wydaje jego duplikatu.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.