Aktualności

Za nami czwarte posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 30 czerwca  2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzyli Pan Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, którzy przywitali zaproszonych gości oraz wprowadzili do tematu posiedzenia jakim była współpraca uczelni wyższych z lokalnymi przedsiębiorcami.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele uczelni wyższych oraz szkół z terenu Bielska-Białej zaprezentowali działania, które podejmowane są w odpowiedzi na potrzeby wynikające z lokalnego rynku pracy. Podkreślono jak wiele korzyści płynie z takiej współpracy, zarówno dla uczniów, studentów jak i dla pracodawców.

Następnie w ramach posiedzenia Rady dyskutowano nad tym, czego oczekiwaliby pracodawcy w ramach rozwoju współpracy z uczelniami wyższymi. W tym punkcie posiedzenia Rady padło wiele interesujących spostrzeżeń, zarówno ze strony lokalnych przedsiębiorców, jak i przedstawicieli szkół oraz uczelni. Podczas posiedzenia Rady niejednokrotnie zwracano również uwagę na to, iż kluczowym elementem rozwoju efektywnej współpracy jest dobra komunikacja, aktywne podejście oraz otwartość wszystkich zainteresowanych stron.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady, który podsumował dyskusję i podziękował za aktywny udział w posiedzeniu wszystkim członkom Rady oraz zaproszonym gościom.

Trzecie spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Pan Jarosław Klimaszewski, który rozpoczął od tematu skutków pandemii i lockdownu na budżet Miasta i lokalną gospodarkę. W dalszej części posiedzenia szczegółowo powyższy temat omówił Skarbnik Miasta Bielska-Białej Pan Dominik Pawiński. W swoim wystąpieniu podkreślił również, na jakie do tej pory wsparcie ze strony Miasta, mogli liczyć w tym trudnym czasie lokalni przedsiębiorcy.

Następnie członkowie Rady ze swojej strony przekazali informacje, dotyczące wpływu pandemii na funkcjonowanie bielsko-bialskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że wyzwaniem w tym zakresie była organizacja nauki oraz pracy w systemie zdalnym.

Kolejnym z tematów, który został poruszony podczas posiedzenia Rady, była problematyka wieczystego użytkowania. W imieniu Prezydenta Miasta, głos zabrał Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pan Wojciech Szmyd, który przedstawił członkom Rady najważniejsze zagadnienia dotyczące tej tematyki.

Ponadto podczas dyskusji, wrócono uwagę, iż bardzo ważnym tematem, który należałoby szerzej omówić na forum Rady, jest rozwój współpracy uczelni wyższych z lokalnymi przedsiębiorcami. Przewodniczący Rady Pan Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. podkreślił, że wiele firm jest zainteresowanych nawiązywaniem tego rodzaju współpracy.  Zdecydowano, iż temat ten będzie stanowił punkt kolejnego posiedzenia Rady.

Drugie spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 2 lutego 2021 roku członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej wzięli udział w warsztacie online, w ramach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.

Rolą warsztatu było wypracowanie, w drodze dyskusji, celów strategicznych i operacyjnych Miasta w perspektywie najbliższej dekady. Tematyką spotkania były takie zagadnienia jak:  innowacyjna i zdywersyfikowana gospodarka, rozwój zróżnicowanego rynku pracy, zrównoważona polityka inwestycyjna i akademickość Miasta. Punktem wyjścia do dyskusji podczas warsztatu były problemy i potencjały Miasta zidentyfikowane w „Raporcie charakteryzującym najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta”, który powstał w ramach opracowania „Zintegrowanej Diagnozy dla miasta Bielska-Białej”.

W trakcie spotkania poruszony został szereg ważnych zagadnień dotyczących zarówno rozwoju lokalnej gospodarki, jaki i edukacji. Podczas ożywionej dyskusji, ze strony przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń i pomysłów, które będą stanowiły istotny wkład do dalszych prac nad ,,Strategią Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej zainaugurowała swoją działalność

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w formule on-line 27 października 2020 roku. Otwarcia dokonał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, który przywital zaproszonych gości oraz przedstawił ogólną koncepcję powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady wybrali skład Prezydium. Na stanowisko Przewodniczącego jednogłośnie wybrany został Pan Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. Na jego zastepcę Rada wybrała Pana Jacka Nowakowskiego - Rektora Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, natomiast Sekretarzem Rady została Pani Ewa Madoń – Rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

W dalszej części posiedzenia Rady Prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił jak ważną rolę w zarządzaniu Miastem odgrywa proces konsultowania tematów dotyczących gospodarki z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami biznesowymi oraz przedstawicielami uczelni wyższych. Ponadto dyskutowano nad wyzwaniami, przed którymi stanęła zarówno gospodarka jak i edukacja w obliczu pandemii COVID-19. Prezydent Miasta zachęcił także członków Rady, do zastanowienia się nad tematami, które należałoby omówić na kolejnych jej posiedzeniach.