Aktualności

Dziesiąte posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

W dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie poświęcone było miejskiej polityce planowania przestrzennego, szczególnie w zakresie rozwoju gospodarczego miasta i projektów deweloperskich.

Posiedzenie wspólnie otworzyli: Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Na początku głos zabrał Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej, który wprowadził zebranych do tematyki posiedzenia.

Następnie głos zabrali Pan Przemysław Kamiński – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Pani Magdalena Marek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta. W pierwszej kolejności poinformowano zebranych, o nadchodzących zmianach prawnych w zakresie planowania przestrzennego. Następnie w ramach prezentacji przedstawiona została ogólna sytuacja planistyczna miasta Bielska-Białej. Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia jak: pokrycie miasta planami przestrzennymi, uwarunkowania planistyczne, strefę aktywności gospodarczej, strefę mieszkalnictwa, czy tereny chronione.

W dalszej części posiedzenia zebrani zadawali pytania między innymi na temat poszczególnych planów na terenie miasta. Ponadto poruszono kwestię rozbudowywanych układów drogowych, ścieżek rowerowych, inwestycji deweloperskich czy możliwości dostosowywania linii komunikacji miejskiej do potrzeb przedsiębiorstw funkcjonujących w mieście. Dyskutowano, także na temat partycypacji przedsiębiorstw przy realizacji miejskich inwestycji.

Na zakończenie otwierający posiedzenie podsumowali poruszane tematy oraz podziękowali wszystkim za udział w posiedzeniu oraz za bardzo aktywną dyskusję.

Dziewiąte posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

W dniu 20 marca 2023 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej oraz Rady Beskidzkiej Izby Gospodarczej. Spotkanie poświęcone było prezentacji planów rozwojowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz jej współpracy z biznesem, a także aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

Posiedzenie wspólnie otworzyli: Pan Przemysław Kamiński Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pan Janusz Szymura – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, Pan Jacek Nowakowski – Rektor Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Pan Maciej Jeleń – Prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej.

W pierwszej kolejności głos zabrał Rektor ATH, który poinformował, iż uczelnia po otrzymaniu wysokich kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach, mogła podjąć działania zmierzające do przekształcenia w Uniwersytet Bielsko-Bialski. Obecnie ATH spełnia wszystkie prawne wymogi, aby stać się uniwersytetem, w związku z tym procedowane są kolejne formalne kroki w tym zakresie.

Następnie głos zabrał Pan Przemysław Kamiński – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który podkreślił, iż przekształcenie ATH to długo oczekiwany moment, który wpłynie  aktywnie na rozwój całego miasta, regionu i społeczności lokalnej. Ponadto Prezydent poinformował również o planach otwarcia w Bielsku-Białej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Następnie Prezydent przekazał zebranym informacje na temat organizowanego w dniu 16 kwietnia br. pierwszego w historii miasta referendum lokalnego. Prezydent nawiązał również do sektora automotive oraz ogólnej trudnej sytuacji gospodarczej miasta, o czym świadczy coraz mniejsza liczna miejskich inwestycji.

W ramach dyskusji zebrani gratulowali władzą uczelni tego przełomowego dla jej rozwoju i dalszej przyszłości procesu. Zgromadzeni przedsiębiorcy podkreślali, iż rozwój uczelni w tym kierunku to jeszcze więcej możliwości do wzajemnej współpracy z lokalnym środowiskiem biznesu. Odnieśli się również do poruszanych przez Prezydenta tematów związanych z sektorem automotive oraz kwestii referendum.

Na zakończenie otwierający posiedzenie podsumowali poruszane kwestie oraz podziękowali wszystkim za udział w posiedzeniu oraz za aktywną i owocną dyskusję.

Ósme posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyło się wspólne noworoczne spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej oraz Bielskiej Loży BCC. Spotkanie było doskonałą okazją do gospodarczego podsumowania minionego roku oraz podziękowań za wzajemną współpracę samorządu, biznesu oraz uczelni, która przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta.

Siódme posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

W dniu 10 października 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzyli: Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Posiedzenie Rady poświęcone było aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju z punktu widzenia samorządu i przedsiębiorców, kryzysowi energetycznemu, akcji wydawania jodku potasu oraz aktualnej sytuacji uchodźców w mieście.

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który określił aktualną sytuację gospodarczą samorządu jako niezwykle trudną. Wymusza ona na władzach miejskich podejmowanie różnego rodzaju działań mających na celu ograniczanie wydatków. Prezydent poinformował również na jakim etapie są najważniejsze inwestycje miejskie, których realizacja pomimo trudnej sytuacji gospodarczej jest kontynuowana. Prezydent zaznaczył także, iż w obecnej sytuacji pozytywnym aspektem jest utrzymująca się w Bielsku-Białej niska stopa bezrobocia oraz fakt, iż wielu mieszkańców Bielska-Białej skorzystało z programów z zakresu OZE.

Następnie w ramach dyskusji przedstawiciele sektora automotive, IT oraz uczelni wyższych zwrócili uwagę na problemy oraz wyzwania związane z prognozowanymi wzrostami cen opat za prąd, gaz czy ogrzewanie. Ponadto zwrócono uwagę na trudną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, które zostają zmuszone do zawieszenia lub całkowitej rezygnacji z prowadzonej działalności. Podkreślono, iż kryzys energetyczny może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie bielsko-bialskich przedsiębiorstw czy uczelni wyższych. 

W dalszej części posiedzenia głos zabrała przedstawicielka Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W tym punkcie uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o aktualnej sytuacji uchodźców, którzy cały czas przebywają w Bielsku-Białej. Ponadto zebranym przekazano informacje na temat organizowanej akcji związanej z wydawaniem tabletek z jodkiem potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego. 

Na zakończenie głos zabrał Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej, który podsumował poruszane kwestie oraz podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu oraz za aktywną i owocną dyskusję.

Szóste posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

W dniu 22 marca  2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzyli: Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Przywitali oni zaproszonych gości oraz wprowadzili do tematu posiedzenia, którym była aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Miasta Bielska-Białej w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

W ramach posiedzenia Rady Pan Jarosław Klimaszewski – Prezydenta Miasta Bielska-Białej omówił najważniejsze działania pomocowe realizowane przez Miasto w tym zakresie. Pan Prezydent przedstawił między innymi jak działają poszczególne miejskie punkty pomocowe, a także miejskie obiekty, w których zbiorowo zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy. Prezydent poinformował również członków Rady, jaka jest aktualna sytuacja związana z nadawaniem numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Ponadto zachęcił członków Rady Gospodarczej, do wpłat na utworzony przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, specjalny rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom przebywającym w naszym Mieście.

Ponadto członkowie Rady poinformowali również, o podejmowanych przez siebie inicjatywach na rzecz uchodźców z Ukrainy przybywających do Bielska-Białej.

Dyskutowano także nad wpływem konfliktu w Ukrainie na lokalne przedsiębiorstwa. Przede wszystkim zwrócono uwagę, iż nastąpiło przerwanie łańcuchów dostaw. Ponadto globalne koncerny rozważają bezpieczeństwo kontynuacji swoich inwestycji w Europie Środkowowschodniej.  Z drugiej strony inwestorzy poszukują wśród uchodźców z Ukrainy wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby zasilić lokalny rynek pracy.

Na zakończenie głos zabrał Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej, który podsumował poruszane kwestie oraz podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu oraz za aktywną i owocną dyskusję.

Piąte posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 4 listopada  2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzyli: Pan Przemysław Kamiński – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Przywitali zaproszonych gości oraz wprowadzili do tematów posiedzenia, którymi były założenia do nowej ,,Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.” oraz wpływ Polskiego Ładu na budżet Miasta Bielska-Białej oraz sytuację finansową przedsiębiorstw.

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Aleksandra Podsiadlik - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu, która przedstawiła założenia zawarte w projekcie do nowej ,,Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.

Następnie głos zabrał Pan Przemysław Kamiński – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który przedstawił inwestycje planowane do realizacji, które zawarte zostały w projekcie nowej ,,Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.” W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad przedstawionymi propozycjami kluczowych inwestycji.

Następnie głos zabrał Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta Bielska-Białej. Tematem jego wystąpienia był wpływ Polskiego Ładu na budżet Miasta Bielska-Białej. Pan Skarbnik tytułem wprowadzenia nawiązał do skutków pandemii na sytuację finansową Miasta. W dalszej kolejności wskazał jakie negatywne konsekwencje, zwłaszcza na świadczone usługi miejskie, będzie miał Polski Ład. W czasie dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na  zmiany w systemie podatkowym wprowadzane przez Polski Ład i ich negatywny wpływ  na sytuację finansową  pracodawców.

Na zakończenie Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu oraz za aktywną i owocną dyskusję. 

Za nami czwarte posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 30 czerwca  2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzyli Pan Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Pan Janusz Szymura - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, którzy przywitali zaproszonych gości oraz wprowadzili do tematu posiedzenia jakim była współpraca uczelni wyższych z lokalnymi przedsiębiorcami.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele uczelni wyższych oraz szkół z terenu Bielska-Białej zaprezentowali działania, które podejmowane są w odpowiedzi na potrzeby wynikające z lokalnego rynku pracy. Podkreślono jak wiele korzyści płynie z takiej współpracy, zarówno dla uczniów, studentów jak i dla pracodawców.

Następnie w ramach posiedzenia Rady dyskutowano nad tym, czego oczekiwaliby pracodawcy w ramach rozwoju współpracy z uczelniami wyższymi. W tym punkcie posiedzenia Rady padło wiele interesujących spostrzeżeń, zarówno ze strony lokalnych przedsiębiorców, jak i przedstawicieli szkół oraz uczelni. Podczas posiedzenia Rady niejednokrotnie zwracano również uwagę na to, iż kluczowym elementem rozwoju efektywnej współpracy jest dobra komunikacja, aktywne podejście oraz otwartość wszystkich zainteresowanych stron.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady, który podsumował dyskusję i podziękował za aktywny udział w posiedzeniu wszystkim członkom Rady oraz zaproszonym gościom.

Trzecie spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Pan Jarosław Klimaszewski, który rozpoczął od tematu skutków pandemii i lockdownu na budżet Miasta i lokalną gospodarkę. W dalszej części posiedzenia szczegółowo powyższy temat omówił Skarbnik Miasta Bielska-Białej Pan Dominik Pawiński. W swoim wystąpieniu podkreślił również, na jakie do tej pory wsparcie ze strony Miasta, mogli liczyć w tym trudnym czasie lokalni przedsiębiorcy.

Następnie członkowie Rady ze swojej strony przekazali informacje, dotyczące wpływu pandemii na funkcjonowanie bielsko-bialskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że wyzwaniem w tym zakresie była organizacja nauki oraz pracy w systemie zdalnym.

Kolejnym z tematów, który został poruszony podczas posiedzenia Rady, była problematyka wieczystego użytkowania. W imieniu Prezydenta Miasta, głos zabrał Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pan Wojciech Szmyd, który przedstawił członkom Rady najważniejsze zagadnienia dotyczące tej tematyki.

Ponadto podczas dyskusji, wrócono uwagę, iż bardzo ważnym tematem, który należałoby szerzej omówić na forum Rady, jest rozwój współpracy uczelni wyższych z lokalnymi przedsiębiorcami. Przewodniczący Rady Pan Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. podkreślił, że wiele firm jest zainteresowanych nawiązywaniem tego rodzaju współpracy.  Zdecydowano, iż temat ten będzie stanowił punkt kolejnego posiedzenia Rady.

Drugie spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 2 lutego 2021 roku członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej wzięli udział w warsztacie online, w ramach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.

Rolą warsztatu było wypracowanie, w drodze dyskusji, celów strategicznych i operacyjnych Miasta w perspektywie najbliższej dekady. Tematyką spotkania były takie zagadnienia jak:  innowacyjna i zdywersyfikowana gospodarka, rozwój zróżnicowanego rynku pracy, zrównoważona polityka inwestycyjna i akademickość Miasta. Punktem wyjścia do dyskusji podczas warsztatu były problemy i potencjały Miasta zidentyfikowane w „Raporcie charakteryzującym najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta”, który powstał w ramach opracowania „Zintegrowanej Diagnozy dla miasta Bielska-Białej”.

W trakcie spotkania poruszony został szereg ważnych zagadnień dotyczących zarówno rozwoju lokalnej gospodarki, jaki i edukacji. Podczas ożywionej dyskusji, ze strony przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń i pomysłów, które będą stanowiły istotny wkład do dalszych prac nad ,,Strategią Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej zainaugurowała swoją działalność

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w formule on-line 27 października 2020 roku. Otwarcia dokonał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił ogólną koncepcję powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady wybrali skład Prezydium. Na stanowisko Przewodniczącego jednogłośnie wybrany został Pan Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. Na jego zastepcę Rada wybrała Pana Jacka Nowakowskiego - Rektora Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, natomiast Sekretarzem Rady została Pani Ewa Madoń – Rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

W dalszej części posiedzenia Rady Prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił jak ważną rolę w zarządzaniu Miastem odgrywa proces konsultowania tematów dotyczących gospodarki z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami biznesowymi oraz przedstawicielami uczelni wyższych. Ponadto dyskutowano nad wyzwaniami, przed którymi stanęła zarówno gospodarka jak i edukacja w obliczu pandemii COVID-19. Prezydent Miasta zachęcił także członków Rady, do zastanowienia się nad tematami, które należałoby omówić na kolejnych jej posiedzeniach.