Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

logo konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

czytaj więcej