Trwa nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Przypominamy, że z dniem 15 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku należy dokonać przez wypełnienie formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej i dostarczenie lub przesłanie w formie papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, natomiast zgłoszenia w formie elektronicznej (skany dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 16 grudnia 2019 r. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Pełna treść Komunikatu oraz wszelkie konieczne do zgłoszenia kandydata załączniki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału i zgłaszania kandydatów!

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta, która działa w celu wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi. Powoływana jest na 3 letnią kadencję, a w jej skład wchodzi 6 przedstawicieli sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Do zadań Rady Pożytku należy m.in. opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z realizacji tego programu, a także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.