Uzupełniający nabór wniosków na nowe lokale mieszkalne przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej

Logo

 

Lista osób zakwalifikowanych o zawarcie umowy najmu mieszkania

w budynku przy ulicy Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej (nabór uzupełniający)

Data publikacji listy osób zakwalifikowanych: 24.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na nowe lokale mieszkalne przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej

 
OPIS INWESTYCJI

Miasto Bielsko-Biała oraz Inwestor Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamiają, że w okresie od 6 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej. Naborem tym objętych jest 8 lokali mieszkalnych (6 lokali 2-pokojowych, 2 lokale 3-pokojowe). Budynek posiada windę obsługującą 6 kondygnacji (piwnice z komórkami lokatorskimi, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro). Przed budynkiem znajduje się 45 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami.

Najemca zobowiązany jest do wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 20% wartości lokalu liczonej od kwoty 5.900,00 zł/m
2 x metraż mieszkania, w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej do dnia 30 listopada 2022 r. Wysokość kaucji stanowić będzie 12-krotność miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynosi 12 x 16,59 zł/m2 x metraż mieszkania.

Termin oddania lokali mieszkalnych do zasiedlenia planowany jest na grudzień 2022 r.

Najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów zgodnie art.5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.2021 poz. 2158).

Umowy najmu podpisywane są na czas określony zgodnie z art. 7b. 1. Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych […] (t.j. Dz.U. 2022 poz. 377).


ZASADY NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
określa Uchwała nr XXX/705/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2021 r. (treść uchwały)

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu (wnioskodawca) wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, mogą złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu.

Wnioskodawcą może być:

 • osoba fizyczna, która w dniu objęcia lokalu, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Bielsko-Biała (wymóg dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
 • osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z Ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem […] (treść ustawy) nie przekracza:
  - 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  - 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  - 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  - 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  - 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
  - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

  Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit dochodu dla poszczególnych gospodarstw domowych:

  Maksymalny limit dochodu dla poszczególnych gospodarstw domowych:
  Średnie wynagrodzenie w województwie śląskim w roku 2020 (kolejne ogłoszenie w listopadzie 2022 r. dotyczące 2021 r.) - 5 172,42 zł,
  wynagrodzenie bazowe - 6 206,90 zł,
  gospodarstwo 1 os. - 4 655,18 zł,
  gospodarstwo 2 os. - 6 517,25 zł,
  gospodarstwo 3 os. - 9 000,01 zł,
  gospodarstwo 4 os. - 10 551,74 zł,
  na każdą następną os. 35% wynagrodzenia bazowego - 2 172,42 zł,
  gospodarstwo 5 os. - 12 724,15 zł,
  gospodarstwo 6 os. - 14 896,57 zł.
   
 • osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie jest mniejszy niż 5 krotność miesięcznego czynszu za dany lokal

  Minimalne dochody gosp. domowego przy planowanym czynszu w wysokości 16,59 zł/m2
  pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 2- pokojowym o pow. 48,86 m - 4 052,94 zł,
  pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 2- pokojowym o pow. 49,25 m - 4 085,29 zł,
  pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 3- pokojowym o pow. 63,32 m - 5 252,39 zł,
  pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 3- pokojowym o pow. 69,26 m - 5 745,12 zł.

Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2021).

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego oprócz wniosku jest obowiązana złożyć:

 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego - oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej albo oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej.
 • zaświadczenia o wysokości średniomiesięcznego dochodu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku/dzień zawarcia umowy najmu.
 • deklarację wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek.
 • dodatkowe dokumenty składane tylko w przypadku jeżeli dotyczą wniosku, dokumentujące spełnienie kryterium pierwszeństwa i dodatkowych kryteriów pierwszeństwa:
  - oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej,
  - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania,
  - zaświadczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że wnioskodawca jest aktualnie najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej,
  - zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego że wnioskodawca rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej i w deklaracji podatkowej podaje miasto Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania,
  - dyplom ukończenia uczelni wyższej w przypadku osób poniżej 30 roku życia,
  - zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie w zawodzie lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny albo w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej numer prawa wykonywania zawodu (PWZ),
  - dokumenty potwierdzające utratę na skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej budynku lub lokalu,
  - książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r., która stanowi imienny dowód posiadania przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu (w formie papierowej) przyjmowane będą w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godz. od 7.00 do 15.00.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby wyznaczonego punktu w ZGM, co oznacza, że wnioski wysłane pocztą przed upływem terminu, a dostarczone do wyznaczonego w ZGM punktu odbioru wniosków po terminie nie będą rozpatrywane.

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku zawierające numer, datę i godzinę wpływu wniosku.

Wszelkie informacje dostępne są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pok. 18 (I piętro) tel. 33/4990628 oraz w siedzibie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Komorowickiej 72 w Bielsku-Białej, tel. 338150309.

 

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 2 do wniosku – wzór zaświadczenia o wysokości średniomiesięcznego dochodu

Załącznik nr 3 do wniosku - deklaracja wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek