Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (I)

Projekt był realizowany przez Powiatowy Urząd Parcy w Bielsku-Białej ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie:1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe poddziałanie: 1.1.1. 

Wartość projektu: 4 500 500.00 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 793 200.00 zł).
Okres realizacji projektu: kwiecień - grudzień 2015 r. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 397 osób zarejestrowanych poniżej 30 roku życia zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).