Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Projekt był realizowany w latach 2014 – 2015
Koszt całkowity projektu: 843 079,80 zł
Kwota dofinansowania : 652 060,24 zł

Opis projektu:

W ramach projektu została przeprowadzona rewitalizacja terenów miejskich znajdujących się na terenie trzech osiedli: Śródmieście Bielsko, Karpackiego oraz Wojska Polskiego poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów miasta objętych projektem.  Realizacja projektu pozwoliła na przywrócenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, a także na integrację społeczną i stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu uzupełniono istniejące tereny zabawy i wypoczynku o dodatkowe elementy rekreacji, poprawiono bezpieczeństwo korzystających z placów zabaw oraz podniesiono estetykę i funkcjonalności obszarów objętych projektem.

Inwestycja składała się z trzech zadań:

  1. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Bartniczej;
  2. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego,  ul. Spółdzielców;
  3. Rewitalizacja parku i zieleńców w rejonie Ratusza - teren przy placu zabaw przy  ul. Bohaterów Warszawy.