Archiwum Aktualności 2019r.

7 stycznia 2019r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)  – Wyjaśnienia

7 stycznia 2019r. 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs dotacji  dla sektora organizacji pozarządowych w ramach P FIO ( Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020) w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i  organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Termin zakończenia naboru 21 stycznia 2019r. Szczegóły https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/.
Prezentacja Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/prezentacja_FIO_na_stron%c4%99.pdf

11 stycznia 2019r.

Został ogłoszony konkurs „Zabytek Zadbany”. Ma on  na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Nabór trwa do 8 lutego 2019r.. Szczegóły tutaj.

24 stycznia 2019r.

W dniach 5 i 7 lutego 2019r. w  Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 odbędzie się bezpłatne szkoleniedla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zainteresowane pozyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegóły i  formularz zgłoszenia dostępne tutaj

31 stycznia 2019 r.

Uwaga projektodawcy!!! Rusza nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zdefiniowane dysfunkcje w obszarze rewitalizacji wskazują niepełnosprawność jako jeden z ważniejszych czynników , który wymaga kompleksowych miejskich programów wsparcia i podjęcia działań  socjalnych  pomagających ograniczyć  zasięg tego zjawiska. Działania w tym zakresie realizują  cele Programu Rewitalizacji, tj.: Rozwój infrastrukturalno-przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa kulturowego czy Zapobieganie patologiom społecznym i patologiom na obszarze rewitalizacji. W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Więcej informacji udziela:  Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225, tel. 33 49 71 492 lub można znaleźć tutaj.

15 lutego 2019r.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych województwa śląskiego  w sprawie możliwości pozyskania dotacji.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

Podczas spotkania z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji  ze środków nowego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się tutaj

22 marca 2019r.

Rada Miejska w Bielsku-Białej podczas sesji 19 marca br. przyjęła Sprawozdanie za lata 2017-2018 z realizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

Link: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70659.html

2 kwietnia  2019 r.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Etno Polska 2019. Program ten  jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.  O dotację mogą się ubiegać podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ:

16 kwietnia 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do tworzenia regionalnych  dokumentów strategicznych dla województwa śląskiego. Jednym z nowych dokumentów będzie „Regionalna Polityka Rewitalizacji”. W dniu 16.04. br. odbyły się pierwsze (z planowanego cyklu) warsztaty mające na celu  wypracowanie  nowych ścieżek realizacji procesu rewitalizacji województwa śląskiego. Zgodnie z założeniami  działania rewitalizacyjne powinny być skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez dokumenty w postaci lokalnych/gminnych programów rewitalizacji.

W spotkaniu  udział wziął również przedstawiciel  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej. Dzięki zaangażowaniu w prace nad tworzeniem regionalnych dokumentów strategicznych (na podstawie których prowadzony jest proces rewitalizacji w każdym mieście) interesariusze procesu rewitalizacji zyskają możliwość partycypacji w planowaniu polityki rewitalizacyjnej. Wspólnie  zaplanowane działania rewitalizacyjne, które będą wpisywały się w kierunki wyznaczone przez region, uzyskają możliwość korzystania  w kolejnych latach z dofinansowania zarówno ze środków UE jak i funduszy krajowych.

Szczegółowe informacje – https://www.slaskie.pl/content/konsultacje-na-temat-regionalnej-polityki-rewitalizacji

6 kwietnia 2019 r.

Biuro ds. Rewitalizacji  Obszarów Miejskich  11 kwietnia 2019r zorganizowało  w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18  otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. Protokół ze spotkania znajduje się tutaj.

14 czerwca 2019r.

Rusza  I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

18 czerwca 2019 r.

Godzina 17.00, Atrium Zamku Książąt Sułkowskich (ul. Wzgórze 16) w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie, w którym  wezmą udział eksperci i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, którzy przybliżą założenia Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, przedstawią wzory dokumentów, które będą obowiązywały w I edycji, przedstawią przykładowe zadania.

Uczestnicy - potencjalni zainteresowani złożeniem wniosku w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu - poznają zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w województwie śląskim oraz poszczególne etapy jego wdrażania w 2019 i 2020 roku. W części warsztatowej będą omawiane przykłady zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać z ekspertami o swoich pomysłach i informacjach, które powinni uwzględnić w formularzu wniosku.

Sami mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań w dniach 1-26 lipca. Głosowanie odbędzie się 12-30 listopada 2019 roku, a do 31 grudnia poznamy listę zadań do zrealizowania w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

22 lipca 2019 r.

AKTUALNE wyjaśnienia dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)  - Wyjaśnienia

29 listopada 2019 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy przy realizacji działania 10.4.
Poprawa stanu środowiska miejskiego, udziela preferencyjnych pożyczek na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio
z obowiązujących Programów rewitalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

2 grudnia 2019 r.

Szanowni Projektodawcy

Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Operator „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2014)”  w terminie od 3.12.2019r. do 17.12.2019r. ogłasza nabór projektów uzupełniających do Programu Rewitalizacji dla interesariuszy planujących ubieganie się  o środki UE w formie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły TUTAJ, Karta zgłoszenia projektu TUTAJ