Archiwum Aktualności 2021r.

 

28 grudnia 2021 r. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkursu pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022". Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.
Głównym celem ww. programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, a także organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

Szczegółowe informacje

 

27 października 2021 r. 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Wydłużony został do dnia: 16 listopada 2021 r. do godziny 15:00 termin na złożenie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach trwającego IX naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Szczegółowe informacje

6 maja 2021 r

Informujemy, że z dniem 4 maja 2021 r. zmianie uległa siedziba Operatora Programu Rewitalizacji  – Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
Aktualny adres to: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro.

19 lutego 2021 r

W dniu 18 lutego 2021 r. została podjęta uchwała nr XXIX/687/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w  Bielsku - Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” oraz kontynuowania w 2021 roku realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)" przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIII/214/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIX/368/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XVIII/405/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

18 lutego 2021 r.


Aktualne Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białejzałącznik do pobrania

 

21 stycznia 2021 r.

Aktualne Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białejzałącznik do pobrania