„Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostach powiatowych”

Loga funduszy

Miasto Bielsko-Biała było jednym z uczestników innowacyjnego projektu–testującego „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostach powiatowych”, który był realizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Grupę reprezentującą uczestników stanowiło: 19 jednostek samorządu terytorialnego w tym 14 Urzędów Miast na prawach powiatu, 3 Urzędy Gmin oraz   2 Starostwa Powiatowe.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Benchmarking:

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.  Wynik   takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia procesów biznesowych.

Cel ogólny:
Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmarkingu.

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie modelowego zestawu wskaźników pomiaru efektywności realizacji usług publicznych w jednostkach z udziałem ekspertów zewnętrznych.
  • Wypracowanie metody prowadzenia systemowych badań benchmarkingowych z uwzględnieniem specyfiki działania jednostki.
  • Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej z zakresu monitorowania i doskonalenia realizacji usług publicznych w oparciu o wypracowany schemat kompetencyjny.
  • Zaprojektowanie i udostępnienie narzędzia informatycznego do systemowego monitorowania efektywności działania jednostki.
  • Włączenie użytkowników produktu w proces systematycznego monitorowania modelowych wskaźników.
  • Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk w oparciu o wypracowany model prowadzenia benchmarkingu wśród użytkowników produktu.
  • Upowszechnianie modelowych wskaźników efektywności, uśrednionych wyników monitorowania oraz dobrych praktyk wśród odbiorców produktu.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl.