„Bielsko-Biała łączy ludzi”

 

Europejski fundusz społeczny

Projekt systemowy p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS „Zapora” Wapienica 2008-2013 (realizacja z późniejszymi zmianami została przedłużona do czerwca 2015 r.).

Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi”, był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Ludowym Klubem Sportowym „Zapora” Wapienica, był odpowiedzią na istniejący poziom bezrobocia, a co za tym idzie wzrost izolacji społecznej i innych zagrożeń wśród mieszkańców miasta dotkniętych tym problemem. Realizowane działania miały charakter korygujący, umożliwiający mieszkańcom zrobienie kroku w kierunku zmiany na lepsze, ale także kładą nacisk na wskazanie alternatywy i wachlarza możliwości, który można wykorzystać, zanim trudności życiowe pochłoną zapał, aktywność i zdolność do szukania rozwiązań.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja projektu, który został przyjęty na mocy uchwały Uchwała RM w B-B Nr XXIV/627/2008 z dn. 29.04.2008 r., wraz z późniejszymi zmianami, została przewidziana na okres 01.05.08r. - 30.06.15r.

Cel projektu: wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadaniem projektu było ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji: kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej (PAL). Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy Miasta, spełniający następujące warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej lub osoby powyżej 64 roku życia, które deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, osoby zatrudnione lub bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. Były to osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także zatrudnione, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Integralną część projektu stanowiły Programy Aktywności Lokalnej (PAL) mające na celu zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społeczności:

-   Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica (Uchwała RM w B-B Nr XLI/957/2009 z dn. 29.04.2009r. w sprawie ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica w Bielsku-Białej);

-   Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Śródmieście Bielsko (Uchwała RM w B-B Nr XLI/956/2009 z dn. 29.04.2009r. w sprawie ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Śródmieście Bielsko w Bielsku-Białej);

-   Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Grunwaldzkiego (Uchwała RM w B-B Nr VII/126/2011 z dn. 17.05.2011r. w sprawie ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Grunwaldzkiego w Bielsku-Białej);

W ramach projektu funkcjonowało stanowisko Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych, który udziela bezpłatnych porad dot. problemu szeroko rozumianej  niepełnosprawności.

Na rzecz realizacji Projektu działania podejmował również Klub Integracji Społecznej (KIS), którego obowiązujący program wprowadzony został Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora MOPS z dnia 30.03.2011r.

W ramach promocji projektu funkcjonuje strona internetowa: www.zaradni.eu.

Wydawany był także kwartalnik „Czas na Osiedla”, w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia z życia osiedli objętych PAL.

Z uwagi na złożoność problematyki, z jaką Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej postanowił się zmierzyć, w ramach projektu systemowego przygotowano równie obszerną ofertę działań, która na przestrzeni 6 lat podlegała modyfikacjom i ewaluacji.

Na przestrzeni lat 2008-2013 działaniami w ramach projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi”  objęto 781 osób, w tym: 348 bezrobotnych, 412 nieaktywnych zawodowo, 111 osób niepełnosprawnych, 21 zatrudnionych. Z pośród wymienionych, 302 osoby to młodzi ludzie w wieku 15-25 lat. Każda z tych osób w większym lub mniejszym stopniu podniosła swoje kwalifikacje i umiejętności, nabyła bądź wzbogaciła swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne. 134 osoby (dzieci i młodzież z osiedla Wapienica) wyjechały na obóz sportowy bądź wycieczki o charakterze turystyczno-integracyjnym i edukacyjno-kulturalnym, 90 osób wzmocniło integrację społeczną poprzez udział w zajęciach sportowych, teatralnych i tanecznych. Zrealizowano 1392 godziny treningów umiejętności
i kompetencji społecznych w ramach KIS.

Działania:

  • skierowane do jednostek, grup, społeczności
  • działania naprawcze i korygujące oraz profilaktyczne i zapobiegawcze
  • praca socjalna
  • reintegracja społeczna i zawodowa w Klubie Integracji Społecznej
  • doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  • podnoszenie kwalifikacji podczas szkoleń i kursów zawodowych
  • działania środowiskowe w Programach Aktywności Lokalnej
  • poradnictwo obywatelskie

 

Miejski ośrodek pomocy społecznej