Bielsko-Biała łączy ludzi

"Bielsko-Biała lączy ludzi"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje projekt pn. "Bielsko-Biała lączy ludzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodzta Śląskiego na lata  2014-2020 działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projektu pozakonkursowe.

Okres realizacji: 1.10.2015 r. – 30.09.2017 r.

Całkowita wartość projektu:ok. 1 536 637 PLN (w tym dofinansowanie z ze środków unijnych: ok. 1 306 142 PLN - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego , które mieszkają w Bielsku-Białej. Projekt zakłada wsparcie dla 124 osób. Uczestnicy projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi i wezmą udział w programach i innych formach wsparcia prowadzonych przez  Klub Integracji Społecznej. Uczestnicy zdobędą nowe umiejetności także na szkoleniach zawodowych. Planowane są również działania o charakterze środowiskowym dla mieszkańców osiedli Bielska-Białej (uliczne parady teatralne, osiedlowe festyny rodzinne, spotkania obywatelskie, warsztaty teatralne, podwórkowa gwiazdka, sąsiedzka impreza na skwerze i in.).