Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 11 sierpnia 2009 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3.783.515,59 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 3.747.795,05 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 3.185.625,79 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 25.08.2008 r. – 28.11.2008 r.

Inwestycja obejmowała budowę nowej ulicy od rejonu skrzyżowania z ulicą Mysią do jej włączenia do ulicy Sarni Stok wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Długość budowy wynosi około 510 mb. W ramach inwestycji wybudowana została nowa ulica wyprowadzająca ruch z pobliskiego osiedla Sarni Stok. Zaprojektowana została jedno-jezdniowa, dwukierunkowa ulica lokalna L1/2 z jezdnią   o szerokości 7 m i przyjezdniowymi, obustronnymi chodnikami szerokości 2,0 m każdy. Ponadto w ramach zadania ujęto odcinkową przebudowę ulicy Sarni Stok polegającą na budowie jej włączenia do ulicy Sarni Potok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl