Centralny Rejestr Wyborców - ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Centralny Rejestr Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy są ujmowani z urzędu w stałym obwodzie głosowania, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały (tj. wyborca ten nie musi składać żadnego wniosku aby być ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy). 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, są ujmowani w stałym obwodzie głosowania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwej dla miejsca stałego przebywania (wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy).

Wyborcy, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego (tj. obywatele kraju Unii Europejskiej lub obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborca można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w formie papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania Prezydent Miasta jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. Dlatego do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem np. umowę najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane wnioskodawcy czy pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania. Dołączenie wspomnianych dokumentów przyśpieszy załatwienie sprawy, gdyż organ nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności wyjaśniających (np. przeprowadzać oględzin lokalu czy przesłuchiwać świadków).

Od 1 września 2023 r. możliwe będzie także złożenie wniosku w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze

Wniosek - obywatel polski

Wniosek - cudzoziemiec