Deklaracja dostępności Strona Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała

Urząd Miejski Bielsko-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Stolarczyk.
 • E-mail: dominik.stolarczyk@um.bielsko-biala.pl
 • Telefon: 33 4971 579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Miasta Bielsko-Biała
 • Adres: Sekretariat Sekretarza Miasta
  pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
  Pokój nr 61
 • E-mail: sekretarz@um.bielsko-biala.pl
 • Telefon: 33 4971 471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


 

Dostępność architektoniczna

Budynek pl. Ratuszowy 1

    Wejście do Ratusza prowadzone jest schodami co uniemożliwia wejście przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Przed budynkiem po prawej stronie znajduje się tabliczka informacyjna „Winda dla osób niepełnoprawnych z tyłu budynku” .Dla osób z trudnościami w poruszaniu się w tylnej części budynku znajduje się winda  (z informacją głosową),
•    nad drzwiami głównymi znajduje się znacznik TOTUPOINT, który przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwi osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego, znacznik TOTUPOINT znajduje się również na pierwszym piętrze nad drzwiami do Sali sesyjnej
•    przy budynku na pl. Ratuszowym 1 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualna kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej. Jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami znajduje się również z tyłu budynku, po lewej stronie od windy. Ogólnodostępny parking znajduje się na pl. Ratuszowym. 
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu, lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych

Budynek pl. Ratuszowy 5

•    Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście jest z podestem. Drugie wejście z bocznej strony budynku z podjazdem, natomiast przy podjeździe brak poręczy.  
•    nad drzwiami głównymi znajduje się znacznik TOTUPOINT, który przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwi osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego,
•    budynek wyposażony jest w windę (brak informacji głosowej),
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    na parterze i pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, ( na parterze – wchodząc wejściem bocznym dla osób z niepełnosprawnościami idąc w prawo korytarzem po prawej stronie, pierwsze piętro – wychodząc z windy idąc w prawo, idąc korytarzem po prawej stronie)   
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu,
•   na parterze znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek pl. Ratuszowy 6


  Do budynku prowadzą schody, oznaczone kontrastowym kolorem. Do wejścia prowadzi również pochylnia, przy której z obu stron zamontowane są barierki. Drzwi wejściowe otwierają się samoczynnie. 
•    nad drzwiami głównymi znajduje się znacznik TOTUPOINT, który przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwi osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego. Kolejny znacznik znajduje się nad windą główną, znajdującą się po wejściu do budynku idąc na wprost na koniec korytarza po lewej stronie. Druga winda do której wejście wewnątrz budynku znajduje się po prawej stronie po przejściu Biura Obsługi Interesanta,
•    przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualna kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowane po prawej stronie od wejścia do budynku. Ponadto parking ogólnodostępny znajduje się na pl. Ratuszowym,
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu, lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych
•    na parterze budynku przy Biurze Obsługi Interesanta znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami wyposażona również w przewijak dla matki z dzieckiem.  Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
•   na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesanta przy stanowisku nr 1 znajduje się  pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna znajduje się również na pierwszym piętrze w pok. 102 w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. 


Budynek pl. Ratuszowy 7

•    Budynek jest  niedostosowany architektonicznie ze względu na jego zabytkowy charakter, 
•     istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych

Budynek pl. Ratuszowy 9

•    Wejście do budynku prowadzone jest schodami co uniemożliwia wejście przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Z tyłu budynku znajduje się winda (z informacja głosową), która umożliwia wejście dla osób z trudnościami w poruszaniu się. 
•    budynek wyposażony jest w windę z informacją głosową, 
•    z tyłu budynku znajduje się  1 miejsce parkingowe dla osób 
z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
•     istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu, lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych,
•    na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek ul. Księdza Stanisława Stojałowskiego 32

•    Wejście główne do budynku prowadzone jest schodami co umożliwia wejście przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Przed budynkiem znajduje się tabliczka informacyjna „ winda dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku U.M.”
Z tyłu budynku znajduję się  pochylnia prowadząca do wejścia do budynku oraz windy. Po obu stronach pochylni znajdują się barierki. 

•    nad drzwiami głównymi znajduje się znacznik TOTUPOINT, który przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwi osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego,
•    budynek wyposażony jest w windę z informacją głosową,
•    przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z  niepełnosprawnościami, które posiadają aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń 
w tym zakresie
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu, lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych,
•    na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnoprawnościami 
 
Budynek ul. Dmowskiego 6


•     Wejście do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściem głównym do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT, który przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwi osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego.
•    znacznik TOTUPOINT znajduje się również na trzecim piętrze nad drzwiami do Centrum Seniora, 
•    w budynku znajdują się pasy naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku,
•    przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, 
•    budynek wyposażony jest w windę z informacją głosową. Winda zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego 
•    toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na na każdym piętrze budynku,
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń 
w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu, lub w formie wideo rozmowy (widetłumacz) za pośrednictwem urządzeń multimedialnych,
•    Na drugim piętrze w Wydziale Geodezji i Kartografii znajdują się pętle indukcyjne. 
 

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełniła Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA     2024 – 2026
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
 

Dane kontaktowe:

 Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – Ewa Swatek

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 223 (II piętro)
tel.: 33 497 14 94
e-mail: dostepnosc@um.bielsko-biala.pl

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 367 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 805 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 748 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu