Dodatkowe informacje

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ WYDZIAŁU

Sprawy Obronne

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 152)    39.5 KB    
 • Zarządzenie Nr 499 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218)    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.)    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917)    
 • Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami)        
 • Zarządzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim
 • Regulamin GSK
 • Karta opisu GSK
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855)    
 • Zarządzenie nr 311/14 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców
 • Zarządzenie Nr 8/12 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego    
 • Instrukcja HNS wojewody śląskiego    
 • Zarządzenie nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego    
 • Wojewódzki Plan Treningów
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
 • Zalecenia do ćwiczeń obronnych
 • Zarządzenie Nr 68/23 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie śląskim
 • Plan zamierzeń 2023
 • Zarządzenie w sprawie ustalania zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych

Zarządzania Kryzysowe:

 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zalecenia Wojewody Śląskiego do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

Obrona Cywilna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
 • Zarządzenie nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.
 • Porozumienie nr ON.II-0730/33/08 w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) dla Miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
 • Zarządzenie PM  Nr ON.0050.2272.2021.ZK z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
 • Protokół dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (rozdział VI  obrona cywilna).

OSP

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych z 3 lutego 2022 r.
 • Program szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP z 4 marca 2022 r.
 • Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z 15 lipca 2022 r.

Inne

 • Ustawą  z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.