Dodatkowe informacje

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ WYDZIAŁU

Sprawy Obronne

 •     Zarządzenie w sprawie ustalania zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych  i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego
 •     Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim
 •     Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar województwa śląskiego.
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.
 •     Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
 •     Zarządzenie nr 311/14 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829).
 •     Zarządzenie nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego
 •     Wytyczne Wojewody Śląskiego do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2021 r.
 •     Plan szkolenia obronnego na dany rok kalendarzowy
 •     Program szkolenia obronnego

Zarządzania Kryzysowe:

 •     Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
 •     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 •     Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim.
 •     Zalecenia Wojewody Śląskiego do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

Obrona Cywilna:

 •     Zarządzenie nr 83/12 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze.
 •     Zarządzenie nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.
 •     Porozumienie nr ON.II-0730/33/08 w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) dla Miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
 •     Zarządzenie PM  Nr ON.0050.1110.2012.ZK z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.
 •     Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
 •     Protokół dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (rozdział   VI  obrona cywilna).
 •     Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (dział IV  obrona cywilna)
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.                                     
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby  w obronie cywilnej.
 •     Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów  w zakresie zaopatrywania organów obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań.  
 •     Wytyczne szefa obrony cywilnej kraju z 2018r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.
 •     Wytyczne wojewody śląskiego szefa obrony cywilnej z 2008  r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości oraz zadań   i  wyposażenia.
 •     Wytyczne wojewody śląskiego szefa obrony cywilnej z 2007  r. w sprawie organizacji i prowadzenia przez obronę cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych.
 •     Coroczne wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie działalności  w dziedzinie obrony cywilnej.
 •     Coroczne Wytyczne Wojewody Śląskiego  Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim.
 •      Zarządzenie PM nr ON 0050.526.2019.ZK z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 •      Zarządzenie PM nr ON 0050.525.2019.ZK z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

OSP

 •     Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 •     Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
 •     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 •     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 •     Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 •     Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 •     Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z dnia 17 listopada 2015 .

Inne

 •     Ustawą  z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
 •     Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 •     Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej  i powiatu bielskiego.
 •     Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
 •     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej