"Dostępny samorząd w Bielsku-Białej"

logo

Miasto Bielsko-Biała otrzymało grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego  pn. "Dostępny samorząd w Bielsku-Białej".

Termin realizacji: październik 2021 – marzec 2023

Kwota grantu: 92 605,45 zł (grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 78 047,87 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 557,58 zł).

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, określonych w ustawie o dostępności. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont pomieszczeń obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. Planowane jest również przeprowadzenie doradztwa w zakresie dostępności w Urzędzie Miejskim.

logo1