Dziecko-Rodzina-Przyszłość

Fundusze europejskie

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Celem głównym projektu była deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny dla 332 dzieci i młodzieży z 12 placówek wsparcia dziennego i 1 placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom" oraz 204 rodzin (dzieci przebywających w placówkach dziennego oraz zastępczych) w okresie 26 miesięcy realizacji projektu. Projekt polegał na: zwiększeniu liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, zorganizowaniu dodatkowych zajęć dla podopiecznych i szkoleń dla ich opiekunów; szkoleniu dla rodzin zastępczych i kandydatów na te rodziny oraz podniesieniu kompetencji społecznych podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 - 31.12.2018

Wartość całkowita 863 074,43 zł, Koszty kwalifikowane: 863 074,43 zł, Dofinansowanie  802 659,22 zł