Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy

Fundusze europejskie

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Szkoły Objęte projektem:

  1. Bielska Szkoła Przemysłowa
  2. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
  3. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
  5. Zespół Szkół Samochodowych  i Ogólnokształcących
  6. Zespół szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
  7. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  8. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
  9. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
  10. Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Projekt pt.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” skierowany będzie łącznie do 863 uczniów i uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-Biała.

Cel: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Mieście Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 66 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 863 uczniów poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w 10 Zespołach Szkolnych warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami.

Okres realizacji: 01.03.2018 do 31.12.2020.

W ramach projektu planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich  szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe poprzez podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (organizacja kursów zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa edukacyjno –zawodowego dla uczniów) oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami (organizacja praktyk zawodowych). Ponadto w ramach projektu przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie wsparcia skierowanego do uczniów.

Dofinansowanie z UE 3 748 439,11 PLN, Budżet Państwa 440 992,84 PLN, Budżet JST  220 496,42 PLN