Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Działania 4.1 Innowacje społeczne (konkurs Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi)

Czas realizacji: 1.04.2016 – 30.07.2016

Wartość projektu: 106 250 PLN (w tym ze środków europejskich 100 183,13 zł i ze środków dotacji celowej 6 066,87 zł)

Realizatorzy
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki – Lider
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – Partner

Celem głównym projektu było zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących oraz ich otoczenia społecznego.

Rozwinięcie nowych, innowacyjnych form wsparcia środowiskowego pozwoli poprawić skuteczność wsparcia na rzecz osób chorujących psychicznie oraz przenieść punkt ciężkości organizowanej pomocy z leczenia instytucyjnego do naturalnego środowiska, z wykorzystaniem jej zasobów indywidualnych i środowiskowych. Ten fakt zwiększy dostępność oferowanego wsparcia i poprawi efektywność pomocy, gdyż wsparcie skierowane będzie do całego mikrosystemu osoby chorującej -jej otoczenia (rodziny i lokalnego środowiska), zwiększając tym samym szanse na zdrowienie i rozwój osobisty. Stworzony model pozwoli również połączyć obecnie istniejącą formułę leczenia ze wsparciem o charakterze społeczno socjalnym, rozwijając bardziej efektywną, holistyczną formułę pomocy i leczenia dla osób chorujących psychicznie. Nad opracowanie projektu pracowała grupa kilkunastu specjalistów z obszaru: służby zdrowia,  pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, edukacji, rynku pracy, kultury i biznesu.