Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Podstawa prawna:

art. 44 i 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oddanie gruntu w trwały zarząd.
Załączniki:

  • Aktualna mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (nieruchomości stanowiące własność Gminy) lub Wojewody Śląskiego (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa) za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Wydział Nieruchomości)

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

WNIOSEK