Pozwolenie na rozbiórkę

 

Podstawa prawna

art. 30b ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Załączniki

 • zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca),
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie

 • za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł /jednego obiektu,
 • opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

 • za podanie i za każdy załącznik – brak

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-3) wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf

(B-4)Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenia_0.doc

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania_5.doc

Klauzula RODO

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postępowania_3.doc