Wydział Urbanistyki i Architektury


Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.
 • Sporządzanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sporządzanie decyzji o jednorazowej opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych.
 • Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Wydawanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
 • Wydanie postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Rozpatrywanie i przekazywanie odwołań od w/w decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy /wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części,
 • Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony (m.in. o samodzielności lokali, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu, o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku legalizacji-o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
 • Wydawanie zaświadczeń z urzędu ( o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia)
 • Wydawanie zaświadczenia o ostateczności decyzji /postanowienia.
 • Realizacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zatwierdzanie projektów reklam, wydawanie opinii w zakresie zgodności z zapisami uchwały reklamowej, wydawanie zezwoleń na umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych.
 • Prowadzenie postępowań mających na celu dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały reklamowej. 
 • Uczestniczenie, w razie potrzeby w rozprawach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także w rozprawach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.
 • Współpraca z Biurem Rozwoju Miasta, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru, Biurem Obsługi Interesanta oraz z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, a w szczególności: z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zarządem Dróg.
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Rejestry budowlane

Rejestry budowlane:

 • zgłoszeń robót budowlanych,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wygaszonych decyzji o warunkach zabudowy,

dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem elektronicznym:

https://bip.um.bielsko.pl/m,268,rejestry-budowlane.html

Informacja ws. wniosków, procedur i postępowań administracyjnych

Stanowisko d/s urbanistyki i architektury w Biurze Obsługi Interesanta

tel. 33 4971 809,    33 4971 810

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego składa się pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl)

Zgłoszenia dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

druki i wnioski

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PKO BP 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 )

Informacja ws. prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontakt osobisty z osobą prowadzącą postępowanie jest możliwy, po uprzednim umówieniu terminu.

Zespół /Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon

Naczelnik Wydziału

Dorota Błasiak

313 (33) 4971-555

Zastępcy Naczelnika

Anna Makulska

Marcin Ulewicz

310A (33) 4971-553
314 (33) 4971-546
Kancelaria

Katarzyna Willmann-Płachciok

Dawid Grajcarek

313 (33) 4971-558

Katarzyna Klisz

(33) 4971-556

Sabina Olek

(33) 4971-557

Zespół Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Molikiewicz

Monika Szramowiat

Zbigniew Pietrzykowski

306

(33) 4971-616

(33) 4971-547

(33) 4971-617

Maria Kojder

Katarzyna Borzęcka

Renata Kolarczyk

307

(33) 4971-594

(33) 4971-773

(33) 4971-771

Elżbieta Kubecka

Magdalena Caputa – Biegus

Małgorzata Pawlus-Kuś

308

(33) 4971-550
(33) 4971-549
(33) 4971-828

Katarzyna Podoba

Danuta Krawczyk

Helena Parczewska-Korus

309 (33) 4971-552

(33) 4971-551

(33) 4971-548

Ewa Kaczor

304C (33) 4971-543

 

Zespół Urbanistyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Badio-Pisarek

Urszula Rakszawska

304B (33) 4971-544

Katarzyna Karolczuk

Adam Górka

(33) 4971-545

Anna Dziendziel

Grzegorz Wiciejowski

310b

(33) 4971-532

(33) 4971-582

Anna Rodak

Przemysław Bielenin

Marek Kaczor

303   (33) 4971-542

Ewa Partyka

Olga Siopis-Sicińska

Justyna Guzdek

302

(33) 4971-694

(33) 4971-541

(33) 4971-695

      Monika Kubeczko

      Iwona Then-Wilk

317 (33) 4971-610

             Joanna              Giczala-Ochodek

       Marek Słowik

318 (33) 4971-581

         Anna Niesyty

           Kornelia              Nowak-Majewska

318 (33) 4971-560
Zespół ds. porządkowania i estetyzacji przestrzeni publicznej miasta Bielska-Białej

Plastyk Miejski

Krzysztof Gieleciak

322 (33) 4971 563

Teresa Porębska

Marcin Midor

Zespół ochrony zabytków

Miejski Konserwator Zabytków

Jacek Konieczny

323 (33) 4971 554

Dorota Kobiela-Klęczar

Katarzyna Dudek

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6, III piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 556, 33 4971 558