Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

 

Podstawa prawna

art. 31 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę (PB-4)

Załączniki

  • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

  • za podanie i za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku.
  • Opłata skarbowa za podanie i za każdy załącznik - brak

Sposób złożenia wniosku

Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-4) zgłoszenie rozbiórki.pdf

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_11.doc

Klauzula RODO