Wydawanie karty pasażera "Rodzina+"

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 listopada 2020 r., poz. 8131)   oraz Zarządzenie Nr ON.0050.842.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty pasażera "Rodzina+" oraz wzoru wniosku o jej wydanie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+"

Osoby uprawnione do otrzymania karty pasażera "Rodzina+"

Karta pasażera "Rodzina+" uprawnia do zakupu specjalnego imiennego biletu rocznego - jest to bilet roczny dla dzieci i młodzieży posiadających
w dniu wydania tej karty - kartę „Rodzina +” oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka,
b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.”

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+" rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria