Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)

Podstawa prawna

art. 44 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014., poz. 1741, z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane załączniki

 • podanie o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wskazujące interes prawny do otrzymania odpisu
 • dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) stwierdzający tożsamość

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum, hol
 • pocztą - na adres USC

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona

Wnioskodawcą może być:

 • osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy 
 • osoba lub instytucja, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu
 • organ państwowy

Odbiór dokumentów

 • osobiście w USC
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie - do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku,
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, 
 • pocztą – w miarę możliwości jak najszybciej.

Opłaty

 • 22 zł - odpis skrócony
 • 33 zł - odpis zupełny

Numer konta bankowego

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555 Bank PEKAO S.A Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 541240 4142 1111 0000 4830 1187  SWIFIT BIC: PKO PPL PW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) albo poprzez platfotrmę ePUAP (epuap.gov.pl)." 

Jednostka odpowiedzialna