Podatek rolny

UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/zmiana-operatora-kont-bankowych-urzedu-miejskiego

 

Stawka podatku rolnego na 2024 r. wynosi:

 • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
 • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q), 

zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z19 października 2023 r., (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1129).

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się wcześniej obowiązujące formularze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dochodów Budżetowych

Proces DB-1

Uwagi: wniosek/pismo/deklarację można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

Podatek rolny można wpłacać:

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6,
 • na konta indywidualne lub na konto główne dochodów Gminy

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
 • Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
 • Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.
 • Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli w/w grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego są obowiązane:

 • złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian,
 • wpłacać podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
 •  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym reguluje art. 12 i art. 13 ustawy o podatku rolnym.

Ostatnia aktualizacja:
02.01.2019 r.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria