Podatek od środków transportowych

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/zmiana-operatora-kont-bankowych-urzedu-miejskiego

 

UWAGA!

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok nie ulegają zmianie.

Będzie obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r.  Nr XIII/264/2019 zmieniona uchwałą Nr L/1159/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Dochodów Budżetowych

Proces DB-1

Uwagi: wniosek/pismo/deklarację można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

 

Podatek od środków transportowych można wpłacać:

  • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej przy Placu Ratuszowym 6,
  • na konta indywidualne lub na konto główne dochodów Gminy. 

Przedmiot opodatkowania:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3 500 kg (równej lub wyższej),
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 000 kg (równą lub wyższą), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.

Podmiot opodatkowania:

osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportu stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani:

    do corocznego składania w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracji na podatek od środków transportowych, sporządzonej na formularzu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego - do składania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. UWAGA: obowiązek składania deklaracji ciąży na każdym ze współwłaścicieli pojazdu. Deklarację można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    do uiszczania obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września, w ciągu 14 dni należy wpłacić pierwszą ratę, a do dnia 15 września danego roku - drugą ratę. Od dnia 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Organ właściwy w sprawach podatku od środków transportowych:

organ podatkowy, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe, podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zwolnieniu od podatku podlegają:

    środki transportu (pod warunkiem wzajemności) będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne,
  • pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
  • pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

UWAGA: ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE UDZIELONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.


Ostatnia aktualizacja:

04.01.2019 r.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria