Archiwum Aktualności 2015r.

luty 2015r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

https://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1418915293&art=1&id_m=1&kat=&katrodzic=

Po ukazaniu się Uszczegółowienia do RPO WSL na lata 2014-2020 oraz  wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji prace nad dokończeniem aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” zostaną odwieszone.

marzec 2015r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich na  lata 2014-2020”

Po ukazaniu się Uszczegółowienia do RPO WSL na lata 2014-2020 oraz  wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji prace nad dokończeniem aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” zostaną odwieszone.

17 kwietnia 2015r.

Informacja dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Uchwała Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.03.2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. Szczegóły znajdują się w  przedmiotowej uchwale – link:

hhttp://bip.um.bielsko.pl/?content=155584

29 maj 2015r.

Wznowienie prac nad  aktualizacją „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata 2014-2020”

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy prace nad zakończeniem  (rozpoczętej w 2013r.) „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata 2014-2020” [PROM].

Przebieg dotychczasowych prac przedstawiamy w załączonym dokumencie pt: „Podsumowanie prac przeprowadzonych w 2013r. nad projektem aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

(pdf do pobrania...link)

Projekt aktualizacji Programu z 2013r. zostanie dostosowany do wymogów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Dostosowanie PROM polegać będzie na zmianie delimitacji przestrzennej obszaru rewitalizacji oraz wprowadzeniu modyfikacji do zestawu projektów PROM.

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych potrwa od 3 do 30 czerwca 2015r.,

a przewidywany termin zakończenia prac nad PROM to październik 2015r.

(harmonogram prac ...link)

Wszystkie istotne informacje przedstawiamy poniżej. Dla przejrzystości wyjaśnień i opisu nadaliśmy tej części ogłoszenia formę „pytanie – odpowiedź”. 


1.Co jest celem ostatniego etapu prac nad PROM?

Celem podjętych prac jest dopasowanie (opracowanej w 2013r.) aktualizacji PROM do nowych wymagań, jakie stawia przed programami rewitalizacji tzw. nowy okres finansowy (tzw. nowa perspektywa finansowa) Unii Europejskiej.

W ramach organizacji systemu wdrażania tej perspektywy wprowadzone zostały nowe regulacje i wytyczne, określające warunki udzielania pomocy finansowej poprzez programy operacyjne, regionalne i krajowe.


2.Dlaczego konieczne jest dostosowanie PROM do wymagań nowej perspektywy UE?

Regulacje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji

w programach operacyjnych na lata 2014-2020” [ dokument w pdf, do pobrania →

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1869/Wytyczne_dot_rewitalizacji_do_konsultacji_zewnetrznych.pdf

wprowadzają ograniczenia, których spełnienie stanowi warunek konieczny, aby projekty rewitalizacyjne ujęte w PROM miały możliwie najlepsze szanse na uzyskanie unijnego dofinansowania. Ograniczenia wprowadzone Wytycznymi dotyczą zarówno obszaru rewitalizacji (jego wielkości i ludności) jak i niektórych cech projektów rewitalizacyjnych.


3.Dlaczego zostanie ograniczony obszar rewitalizacji ujęty w PROM?

Ograniczenie obszaru rewitalizacji wynika z wymogu ustalonego w przywołanych wcześniej Wytycznych MIR, które nałożyły ograniczenie dla wielkości obszaru rewitalizacji i ludności tego obszaru. Ograniczenie to jest następujące: obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta (w jego granicach administracyjnych), a ludność tego obszaru nie może przekroczyć 30% populacji miasta. Oba parametry wynikające z „Podsumowania prac przeprowadzonych w 2013r. nad projektem aktualizacji PROM” są wyższe, zatem wymagają ograniczenia, przez co ustalona wcześniej delimitacja PROM zostanie ograniczona w taki sposób, aby opisane wyżej parametry zostały spełnione.

Trzeba również zaznaczyć, że oprócz wyżej wspomnianych Wytycznych, Rząd przygotował      i skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o rewitalizacji [do pobrania tutaj→

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271760/12285799/12285800/dokument160431.pdf

(wersja pierwotna),

http://mliczynska.pl/miasto/2015/05/projekt-ustawy-o-rewitalizacji_2/

(wersja poprawiona). W projekcie ustawy o rewitalizacji również wprowadzono ograniczenia wielkości obszaru rewitalizacji  takie same jak w Wytycznych MIR.


4.Co z projektami rewitalizacyjnymi zgłoszonymi do  PROM w 2013r.?

Projektodawcy dokonują aktualnej oceny - analizy projektów zgłoszonych do  PROM w 2013r.  (które zostały przyjęte bez uwag i zamieszczone  w „Podsumowaniu prac przeprowadzonych w 2013r. nad projektem aktualizacji PROM”), pod kątem ich celowości i aktualnej wykonalności (szczególnie w aspekcie prawdopodobnego uzyskania dofinansowania ze środków UE).

Rezultatem tej oceny będzie ponowna deklaracja projektodawców, co do realizacji projektu w ramach PROM: kontynuacja bądź wycofanie projektu.

W przypadku kontynuacji projektodawca zostanie poproszony o rozwinięcie opisu
i opracowanie wniosku na aktualnej/nowej „Karcie projektu” - formularz do pobrania ze strony internetowej – zostanie zamieszczony wraz z informacją o rozpoczęciu naboru projektów i aktualizacji kart.

Trzeba tu zaznaczyć, że te projekty, które mają być realizowane poza obszarem rewitalizacji
wymagają bardzo szczegółowego uzasadnienia. Projektodawca musi gruntownie uzasadnić, w jaki sposób realizacja projektu korzystnie wpływa na sytuację w obszarze rewitalizacji.


5.Czy ostatni etap prac nad PROM przewiduje nabór nowych projektów?

W ostatnim, prowadzonym etapie prac nad PROM można również złożyć propozycję nowego projektu rewitalizacyjnego. Ale ten, ostatni nabór dodatkowych projektów do PROM jest ograniczony do tzw. projektów uzupełniających – czyli projektów, w których planuje się działania rewitalizacyjne komplementarne z tymi, które zostały zamieszczone na liście projektów kontynuowanych – pkt.6.

Oznacza to, że kluczowym kryterium oceny projektu będzie jego komplementarność, wykazana przynajmniej w stosunku do jednego, konkretnego projektu PROM (trzeba go wskazać oraz opisać ich wzajemny związek).


6.Gdzie i kiedy można się dowiedzieć, które z projektów zgłoszonych do PROM w 2013r. będą kontynuowane przez projektodawców?

Lista projektów kontynuowanych dostępna jest tutaj → (...link).

Została przygotowana na podstawie deklaracji projektodawców złożonych w specjalnej ankiecie. 


7.Na czym polega uzupełniający nabór projektów do PROM ?

Nabór uzupełniający jest adresowany do podmiotów, które chciałyby zrealizować projekt nastawiony na dopełnienie bądź rozwiniecie rezultatów projektów, które już zostały ujęte na liście projektów kontynuowanych – pkt.6.  Chodzi przede wszystkim o różne przedsięwzięcia/działania rewitalizacyjne  zwiększające ofertę adresowaną do społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji.

Projekt należy opisać, wykorzystując do tego nową (która zostanie zamieszczona na strony internetowej UM w dniu ogłoszenia naboru projektów).

Zwracamy uwagę, że kluczowym kryterium oceny projektów, zgłoszonych w uzupełniającym naborze będzie komplementarność, wykazana w stosunku do konkretnego projektu  z listy  projektów kontynuowanych.

Karta projektu  oraz Kryteria oceny projektów zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM w dniu ogłoszenia naboru projektów.


8.Kiedy można zgłosić projekt uzupełniający i jak to zrobić?

Zgłoszenie projektu polega na przesłaniu kompletnie wypełnionej karty projektu, najpóźniej do 30 czerwca 2015r. na adres Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich,  ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała. Kartę można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście, faxem na nr: ( 033) 822 83 99, albo przesłać drogą elektroniczną  na adres  e-mail:rewitalizacja@um.bielsko.pl


9.Gdzie można uzyskać informacje na temat sposobu przygotowania projektu, wypełnienia karty lub innych problemów związanych z włączeniem się w proces programowania rewitalizacji?

W celu ułatwienia partnerom PROM przygotowania projektu – modyfikacji lub opracowania projektu uzupełniającego przewidzieliśmy dwie formy otwartych konsultacji. Pierwsza to otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 22 czerwca 2015r.-  dostępne dla wszystkich zainteresowanych.  Druga to indywidualne konsultacje  dla projektodawców w dniu 22.06.br.  i 24.06.br.  z ekspertem ds. rewitalizacji.


10.Czy i w jaki sposób można złożyć uwagi, sugestie czy opinie na temat przygotowywanego PROM?

Każdy zainteresowany problematyką rewitalizacji a szczególnie aktualizacją PROM może przedstawić swoją opinię, wniosek bądź sugestie.  Aby ułatwić udział w konsultacjach przygotowaliśmy specjalny formularz  do pobrania w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich albo ze strony internetowej (formularz.... link)
Uwagi, sugestie i opinie na temat projektu PROM zbieramy do 3 sierpnia 2015r.

Formularz można przesłać drogą elektroniczną lub korespondencyjnie na adres Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, mieszczącego się przy ul. Cieszyńskiej  15 ( 43-300 Bielsko-Biała). Formularz Kartę można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście, faxem na nr ( 033) 822 83 99 albo przesłać drogą elektroniczną  na adres  e-mail: rewitalizacja@um.bielsko.pl

 

11. Jakie terminy uwzględnić w swoim kalendarzu, aby aktywnie uczestniczyć w ostatnim etapie prac nad PROM? -
 
(harmonogram prac Link...)

 • Nabór projektów uzupełniających: od 3 czerwca do 30 czerwca 2015 (więcej na ten temat w pkt.:7,8,9)
 • Otwarte konsultacje drogą korespondencyjną: do 3 sierpnia 2015r. 
  (więcej na ten temat w pkt.10)
 • Otwarte spotkanie informacyjne: 22 czerwca br. (miejsce: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała)
 • Konsultacje dla projektodawców: 22 czerwca i 24 czerwca br. (prosimy o rejestrację mailem na adres rewitalizacja@um.bielsko.pl)

 

12.Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Informacje można uzyskać: osobiście, telefonicznie (033) 822 70 11 ( 033) 822 70 12, faxem ( 033) 822 83 99 lub poprzez pocztę elektroniczną,  adres e-mail: rewitalizacja @um.bielsko.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

W PROGRAMOWANIU REWITALIZACJI

3 czerwca 2015r.

Ogłoszenie naboru projektów uzupełniających do aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

INFORMACJA

W SPRAWIE  NABORU  PROJEKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 DO  AKTUALIZACJI „PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ NA LATA 2014-2020”

Uprzejmie informujemy, że w związku z wznowieniem prac nad aktualizacją „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” w okresie od  3 czerwca do  30 czerwca 2015r.  można  zgłaszać  projekty uzupełniające.

Granice obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego zostały zamieszczone na mapie (…...link).

Lista projektów kontynuowanych znajduje się tutaj (...link).

Zgłoszenia przyjmowane będą  na formularzu – „Karta zgłoszenia projektu”(….link), do którego została opracowana szczegółowa Instrukcja wypełniania „Karty  zgłoszenia projektu” (...link).

Projekty uzupełniające będą oceniane według „Kryteriów  oceny projektów uzupełniających /nowych” (….link).

Oryginały „Kart zgłoszenia projektów”  w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  w Bielsku-Białej  lub w Biurze Rewitalizacji Obszarów Miejskich,ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała, a elektroniczną wersję edytowalną przesyłać na adres: rewitalizacja@um.bielsko.pl.

Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków z UE na działania rewitalizacyjne znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (link): http://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY%20REG./RPO%20WSL%202014-2020%20przyjęty%20przez%20KE%20i%20ZW.pdf

http://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY%20REG./SZOOP%20RPO%20WSL%202014-2020%20wersja%2007.05.2015.pdf

Informacji udziela:        

inż. Jolanta Jędrzejczyk

Pełnomocnik Prezydenta Miasta

ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

tel. 33/ 822-70-11 lub 12

e-mail: ro@um.bielsko.pl

 

Anna Jończyk

Inspektor w Biurze

ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

tel. 33/ 822-70-11 lub 12

e-mail: rewitalizacja@um.bielsko.pl

 

10 czerwca 2015

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji "Programu rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"

Informujemy, że 22 czerwca br. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej (pl. Opatrzności Bożej 18) w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obaszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020". Istenieje także możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach (prosimy o wcześniejszą rejestrację mailem na adres: rewitalizacja@um.bielsko.pl lub telefonicznie 33/822-70-11 lub 12), które dla projektodawców planowane są: 

- 22 czerwca br., w godz.: 19:00 – 20:00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,  pl. Opatrzności Bożej 18;

- 24 czerwca br., w godz. 11:00 – 13:00 w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15 w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że w maju br. zostały wznowione prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM). Szczegółowe informacje  (wraz z harmonogramem prac) znajdują się tutaj.

3 czerwca br. ogłoszony został nabór projektów uzupełniających do PROM. Szczegółowe informacje (wraz z drukiem "Karty zgłoszenia projektu", "Instrukcją wypełniania Karty zgłoszenia projektu") znajdują się tutaj. Termin złożenia Karty zgłoszenia projektu: do 30.06.2015r.

Dodatkowych informacji udziela osobiście, telefonicznie (33/822-70-11 lub 12) lub mailowo (rewitalizacja@um.bielsko.pl):

Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

17 czerwca 2015r.

Ogólne informacje, kierunkujące przygotowanie planu finansowania projektów zgłaszanych do aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM)

W związku z pytaniami projektodawców (zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu do PROM) dotyczącymi zasad finansowania działań rewitalizacyjnych z funduszy UE przedstawiamy stosowną informację - treść informacji

Finansowanie UE

9 lipca 2015r.

Informacja dotycząca wyników oceny projektów uzupełniających zgłoszonych do "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"

30 czerwca 2015r. zakończył się nabór  "Kart zgłoszenia projektów" uzupełniającyh do aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” (PROM).

Zespół zadaniowy do zakończenia prac nad aktualizacją “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” oraz jego koordynowania i monitorowania w latach 2015-2021 (powołany Zarządzeniem nr ON.0050.13.2014.RO Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 17 grudnia 2014r.) w dniach 2-3 lipca 2015r. dokonał oceny projektów uzupełniających.

Lista projektów które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną znajduje się tutaj...(link)

Ze szczegółową oceną danego projektu Projektodawca może zapoznać się w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała w godz. 7:00 – 15:00.

Zgłoszenie projektu do PROM nie oznacza jego realizacji przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Projekt jest realizowany przez podmiot zgłaszający.

Zgłoszenie projektu do PROM nie jest jednoznaczne z  uzyskaniem środków finansowych planowanych do uzyskania na realizację poszczególnych projektów. Projektodawcy indywidualnie występują o środki  UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lub o środki z innych źródeł finansowania (zgodnie z zasadami udzielania przedniotowego wsparcia, katalogiem beneficjentów, harmonogramem naboru wniosków itp.).

Informacji w tej sprawie udzielają:

Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

27 lipca 2015r.

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania uwag do projektu "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"

Zgodnie z Harmonogramem prac nad aktualizacją  "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM) publikujemy  wersję roboczą (z lipca 2015r.) "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" - (...link).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących przedmiotowego dokumentu.

Aby ułatwić udział w konsultacjach  przygotowaliśmy formularz do pobrania ze strony internetowej – (link...) lub w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zgłoszenia uwag, sugestii lub wyrażenia opinii  do wersji roboczej PROM mogą Państwo dokonać wyłącznie na w/w formularzu w terminie do 3.08.2015r.

Informacja dotycząca zgłoszonych uwag, sugestii i opinii  zostanie opublikowana na stronie internetowej do 20.08.2015r.

Formularz należy przesłać drogą elektroniczną (na adres e-mail: ro@um.bielsko.pl) lub korespondencyjnie na adres Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńskiej 15,   43-300 Bielsko-Biała. Formularz  można również dostarczyć osobiście lub faxem na nr ( 033) 822 83 99.

Informacji w tej sprawie udzielają:

Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

6 sierpnia 2015 r.

Informacja dotycząca uwag do projektu aktualizacji  “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2014 – 2020”

Informujemy, że w dniu 03.08.2015 r. minął termin zgłaszania uwag do projektu roboczej wersji aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2014 – 2020” (wersja z lipca 2015 r.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące treści tego dokumentu.

21 sierpnia 2015r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2015 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=689&id_menu=297

14 września 2015r.

Informacja o zwolnieniu z podatku od nieruchomości  budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji

Informujemy, że  17.09.br. wchodzi w życie uchwała nr X/147/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których  zostaną wykonane remonty elewacji.

Uchwały znajdują się tutaj: http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNTY5MzQp i http://bip.um.bielsko.pl/?id=14#Z2V0Q29udGVudCgxNTU1ODQp.

13 października 2015r.

Szkolenia dot. funduszy UE, organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej.

15 październik 2015 (czwartek)

Szkolenie „Lokalny System Informatyczny (LSI)- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – dla początkujących”  godz. 09.00-16.00.

Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – IIp.).

Tematyka szkolenia służy wsparciu osób początkujących w dziedzinie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:

Wprowadzenie do systemu LSI 2014-2020:

o   informacje podstawowe o systemie;

o   zasady rejestracji i poruszania się po platformie LSI;

Szczegółowe omówienie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – z wykorzystaniem pracy w systemie LSI:

o   Informacje podstawowe o wnioskodawcy / partnerze;

o   Szczegółowy opis projektu – miejsce realizacji; komplementarność z innymi projektami; cel projektu; kryteria dostępu, horyzontalne i dodatkowe; uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; opis zdolności do efektywnej realizacji projektu; zadania w projekcie; zakres finansowy projektu; poziom dofinansowania; mierzalne wskaźniki projektu; załączniki i oświadczenia;

Uczestnicy mają możliwość pracy na komputerach, co wzmacnia warsztatowych charakter szkolenia. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/142-szkolenie-12

 • 20 październik 2015 (wtorek) – Spotkanie informacyjne „Perspektywa 2014-2020 – szansa na działania aktywizujące i społeczne”  godz. 09.00-12.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II piętro). Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/143-spotkanie-informacyjne-10

Tematyka spotkania służy przedstawieniu możliwości aplikowania o środki unijne dedykowane na działania aktywizujące i społeczne (m.in. przeznaczone dla organizacji pozarządowych). Przedstawione zostaną możliwości realizacji projektów z uwzględnieniem możliwości realizacji działań partnerskich (w tym m.in. projekty zakładające współpracę transgraniczną).

 • 21 października 2015 r. (środa) – zapraszamy osoby zamieszkałe w Skoczowie i okolicach do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego, w ramach którego, w godzinach 12:00 - 16:00., będzie można uzyskać informacje o funduszach unijnych.

Miejsce MPI: siedziba Urzędu Miejskiego w Strumieniu przy ul. Rynek 4 – szczegóły: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/144-mpi-9

Ø  Osoby zamierzające uruchomienie własnej działalności gospodarczej, oraz planujące aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich na ten cel, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety pt. Ankieta dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 2015:

https://docs.google.com/forms/d/144P0syIT6B0RCk0wFIe2UrZ1UKLHwbCvc90sNxClr-o/viewform?c=0&w=1

Jej celem jest uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania projektu  kolejnego projektu adekwatnego do Państwa potrzeb. Ankieta stanowi wyłącznie źródło informacji i nie wpływa na możliwość / szanse pozyskania środków.

 Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

lpibielsko@bcp.org.pl 

www.bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

20 Listopada 2015r.

Informacja o  spotkaniach organizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

24 listopad 2015 (wtorek)

Szkolenie „ABC przygotowania wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego – budżet projektu i koszty kwalifikowane,  godz. 09.00-16.00.  Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367
(sala szkoleniowa – II p.).  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:  http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/158-szkolenie-budzet-projektu-i-koszty-kwalifikowane

Tematyka szkolenia służy wsparciu osób początkujących w dziedzinie pracy nad projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie związane z opracowywaniem budżetu projektu, w tym m.in.:

 • o    Zadaniowy charakter budżetu – powiązanie budżetu z zadaniami i harmonogramem;
 • o    Kwalifikowalność kosztów – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów personelu, kosztów zakupu środków trwałych, cross- financigu, usług zleconych itp.
 • o    Określenie budżetu i źródeł dofinansowania podejmowanych działań;

 

·  26 listopad 2015 (czwartek) 

Spotkanie informacyjne  „Perspektywa 2014-2020 – możliwości realizacji szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  godz. 09.00-12.00.  Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367
(sala szkoleniowa – II p.).  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/161-spotkanie-informacyjne-perspektywa-2014-2020-mozliwosci-realizacji-szkolen-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego

Tematyka spotkania służy przedstawieniu możliwości realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia związane z Rejestrem Usług Rozwojowych - ogólnodostępną i bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych (szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, mentoring i inne). Spotkanie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani szkoleniami dla swoich pracowników, jak również dla instytucji szkoleniowych, które chcą realizować działania w ramach Rejestru Usług Rozwojowych.

30 listopad 2015 (poniedziałek) – Spotkanie informacyjne  „Perspektywa 2014-2020 – szansa dla instytucji kultury – ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych i pedagogicznych” - godz. 09.00-12.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Książnicy Beskidzkiej, ul. Słowackiego 17a Bielsko-Biała. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/162-spotkanie-informacyjne-biblioteki

Tematyka spotkania poświęcona będzie założeniom Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego w zakresie działań związanych z integracją i usługami społecznymi, jak również Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój – m.in. w zakresie wsparcia bibliotek pedagogicznych – działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

02 grudzień 2015 (środa) Spotkanie informacyjne: "Środa z funduszami dla instytucji ochrony zdrowia" - Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/160-spotkanie-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-ochrony-zdrowia

Tematyka spotkania służy przedstawieniu możliwości aplikowania o środki unijne przez instytucje ochrony zdrowia. Na spotkaniu zostaną poruszone możliwości Programów Operacyjnych Krajowych, jak również Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego – w zakresie podejmowania określonych działań przez wskazane jednostki ochrony zdrowia.

25 listopada 2015 r. (środa) - zapraszamy osoby zamieszkałe w Żywcu i okolicach do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego, w ramach którego, w godzinach  11:00 - 15:00, będzie można uzyskać bezpłatne  informacje o funduszach unijnych.

Miejsce MPI:  siedziba Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 31 w Żywcu – szczegóły: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/159-mpi-zywiec

03 grudzień 2015 (czwartek) -  zapraszamy osoby zamieszkałe w Czechowicach - Dziedzicach i okolicach do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego, w ramach którego, w godzinach  11:00 - 15:00., będzie można uzyskać bezpłatne  informacje o funduszach unijnych.

Miejsce MPI:  siedziba Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  - Pl. Jana Pawła II 1  (sala 003 – Przyziemie) – szczegóły: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/163-sroda-z-funduszami

8 grudnia 2015r.

“Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013) został przyjęty przez Radę Miejską w Bielsku-Białej 24.11.2015r.

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,45951.html#Z2V0Q29udGVudCgxNTc2MjEp