Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 (GPR)

19 kwietnia 2024 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr 702/494/VI/2024 Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 (GPR 2030), który został wpisany przez Instytucję Zarządzającą  FE SL 2021-2027 do Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego.

Daje to możliwość projektodawcom, których projekty znajdują się w GPR 2030 do ubiegania się o środki europejskie w konkursach ogłaszanych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 (FE SL 2021-2027). W ramach tych funduszy dla projektów rewitalizacyjnych dedykowane są działania: 9.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich i 9.4 – Rewitalizacja obszarów miejskich (IF) instrumenty finansowe. Ponadto w pozostałych konkursach ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą FE SL projektodawcy, których projekty wynikają z GPR 2030 zyskują możliwość otrzymania dodatkowych punktów.

Informacje dotyczące ogłaszanych konkursów przez Instytucję Zarządzającą FE SL 2021-2027 są na bieżąco publikowane na stronie internetowej.

 

1 marca 2024 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku -Białej w dniu 22 lutego 2024 r. został uchwalony Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

GPR jest dokumentem strategicznym służącym kompleksowej odnowie wyznaczonego w Bielsku-Białej obszaru rewitalizacji. Jego główne cele to aktywizacja oraz integracja społeczna, poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków cele to poprawa jakości środowiska.

Przyjęcie programu umożliwia realizację zaplanowanych w nim działań społecznych i  inwestycyjnych prowadzonych przez wszystkich interesariuszy, których projekty zostały ujęte w tym Programie oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel z funduszy zewnętrznych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030

7 lutego 2024 r.

Niniejszym publikujemy Raport z konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

Raport z konsultacji i opiniowania GPR BB 2030

14 grudnia 2023 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie planowanych konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030, które odbędą się w dniach od 27 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r. 

Obwieszczenie

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030

Załącznik mapowy do projektu GPR2030

Formularz zgłaszania uwag

Wykaz projektów ujętych w projekcie GPR2030

23 marca 2023 r.

Do 4 kwietnia br. można zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

Zarządzenie 

 

2 marca 2023 r.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w dniu 22 września 2022 r. Uchwały Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku, który prowadzony będzie w terminie od 3 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.

Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zlokalizowanych na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Bielsko-Biała. Lista stanowić będzie integralną część Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030. Umieszczenie przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Programie daje Zgłaszającemu przedsięwzięcie możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków finansowych UE na działania rewitalizacyjne. Wpisanie przedsięwzięcia do Programu nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne. Zgłaszający przedsięwzięcie we własnym zakresie aplikuje o środki finansowe, realizuje projekt i go rozlicza.

W celu zweryfikowania czy planowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne zlokalizowane jest na obszarze rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej udostępniona została mapa obszaru rewitalizacji.

Zasady przeprowadzenia naboru określa Regulamin naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia ON-II.0050.176.2023.RG w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku.

Link do Zarządzenia

Przedsięwzięcia należy zgłaszać wyłącznie za pomocą poniższego Formularza projektowego. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne.

Ocena propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych w naborze zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne zawarte w „Regulaminie naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do 2030 roku”.

Przedsięwzięcia muszą rozwiązywać problemy, które zostały zidentyfikowane w Szczegółowej diagnozie obszaru rewitalizacji. Lista problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacja stanowi pkt. III Formularza projektowego. 

Wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego przedsięwzięcie Formularz projektowy, w terminie 
do 3 kwietnia 2023 r. można złożyć w jeden z poniższych sposobów:

1)  osobiście na Dzienniku Podawczym Biura Obsługi Interesantów, pl. Ratuszowy 6 w Bielsku-Białej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;

2) przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała - z dopiskiem na kopercie „Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych” (w tym przypadku o zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu do Urzędu);

3) przesłać formularz podpisany elektronicznie przez Zgłaszającego przedsięwzięcie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bielsko-biala.pl.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszone po terminie 03.04.2023 r.  lub też w inny sposób niż wskazany powyżej nie będą brane pod uwagę w ramach naboru.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Jończyk - Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu: tel. 33 4971 480, e-mail: rewitalizacja@um.bielsko-biala.pl

Formularz projektowy
 

 

11 stycznia 2023 r.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej

9 stycznia br. swoją działalność zainaugurował Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzono wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komitetu. Przewodniczącą Komitetu została jednogłośnie wybrana Agnieszka Lamek-Kochanowska, reprezentująca sektor społeczny. Zastępcą przewodniczącej wybrany został, również jednogłośnie, Włodzimierz Cebo, reprezentujący sektor gospodarczy. W trakcie obrad omawiano podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji miasta oraz kluczowe potencjały i problemy opracowane na podstawie dokumentu Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, który można pobrać poniżej.

Szerzej nt. spotkania można zapoznać się tutaj.

Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji

 

19 grudnia 2022 r.

Zarządzeniem nr ON-II.0050.3250.2022.RG z dnia 21 listopada 2022 r. powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.

Zarządzenie w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej

Komisja ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej (powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr ON-II.0050.3165.2022.RG z dnia 14 października 2022 r.) dokonała analizy otrzymanych formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji (w oparciu o zapisy uchwały nr XLVII/1092/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej) i przedstawiła Prezydentowi Miasta rekomendację w tym zakresie. Ze względu na ograniczona liczebność Komitetu, tj. maksymalnie 15 członków pozostałe kandydatury zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji nowi członkowie zostaną wyłonieni z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa kandydatów Komitet Rewitalizacji

 

10 października 2022 r.

Wydłużenie do dnia 17 października 2022 r. terminu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje w tej sprawie, w tym Ogłoszenie Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji 
 

23 września 2022 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 


W dniu 22 września 2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła Uchwałę Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

W związku z powyższym w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030
Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej, w tym również informacje związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce:

Rewitalizacja miasta
 

23 września 2022 r. 

Spotkania w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”

Logo

Informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 22 września br. przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 rozpoczynają się prace nad tym dokumentem.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach, które zaplanowane zostały w formule spotkań w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”. Zaplanowano 3 otwarte spotkania dla wszystkich interesariuszy i 5 spotkań dedykowanych następującym środowiskom: przedsiębiorców, młodzieży, kultury i sztuki, seniorów i NGO’s. Plakat informacyjny z miejscami i terminami spotkań znajduje się poniżej.

W efekcie tych spotkań powstanie diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będą Państwo mieli okazję do wyrażenia swoich subiektywnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji jak również możliwość przedstawienia swoich pomysłów jak im przeciwdziałać czy też określenia w jakim kierunku Państwa zdaniem powinien się zmieniać obszar rewitalizacji. Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia.  Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe.

Plakat

 

 

14 września 2022 r. 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 15 września do 10 października 2022 r.
- link do opublikowanego ogłoszenia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

 

6 września 2022 r.

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej. Została ona ogłoszona 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5426) i wejdzie w życie 16 września 2022 r.  - link do opublikowanej uchwały wraz z załącznikiem, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granicę wyznaczonych obszarów:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Przedmiotowa uchwała opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Pozostałe materiały do pobrania:

W związku z tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany został wyznaczony w Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku poniżej publikujemy przedmiotowy dokument oraz Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikiem:

Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

Proces włączenia społecznego na etapie opracowywania Zintegrowanej diagnozy miasta Bielska-Białej i Strategii Rozwoju Bielska-Białej 2030

Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Załącznik do Raportu

 

28 lipca 2022 r.

Poniżej Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Informacja

Informacja_skan

 

22 czerwca 2022 r.

Niniejszym publikujemy Informację podsumowującą przebieg dwóch spotkań z interesariuszami w ramach konsultacji społecznych.

 

7 czerwca 2022 r.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektów następujących uchwał:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.
 

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji
Obwieszczenie