Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 (GPR)

11 stycznia 2023 r.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej

9 stycznia br. swoją działalność zainaugurował Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzono wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komitetu. Przewodniczącą Komitetu została jednogłośnie wybrana Agnieszka Lamek-Kochanowska, reprezentująca sektor społeczny. Zastępcą przewodniczącej wybrany został, również jednogłośnie, Włodzimierz Cebo, reprezentujący sektor gospodarczy. W trakcie obrad omawiano podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji miasta oraz kluczowe potencjały i problemy opracowane na podstawie dokumentu Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, który można pobrać poniżej.

Szerzej nt. spotkania można zapoznać się tutaj.

Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji

 

19 grudnia 2022 r.

Zarządzeniem nr ON-II.0050.3250.2022.RG z dnia 21 listopada 2022 r. powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.

Zarządzenie w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej

Komisja ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej (powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr ON-II.0050.3165.2022.RG z dnia 14 października 2022 r.) dokonała analizy otrzymanych formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji (w oparciu o zapisy uchwały nr XLVII/1092/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej) i przedstawiła Prezydentowi Miasta rekomendację w tym zakresie. Ze względu na ograniczona liczebność Komitetu, tj. maksymalnie 15 członków pozostałe kandydatury zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji nowi członkowie zostaną wyłonieni z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa kandydatów Komitet Rewitalizacji

 

10 października 2022 r.

Wydłużenie do dnia 17 października 2022 r. terminu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje w tej sprawie, w tym Ogłoszenie Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji 
 

23 września 2022 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 


W dniu 22 września 2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła Uchwałę Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

W związku z powyższym w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030
Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej, w tym również informacje związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce:

Rewitalizacja miasta
 

23 września 2022 r. 

Spotkania w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”

Logo

Informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 22 września br. przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 rozpoczynają się prace nad tym dokumentem.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach, które zaplanowane zostały w formule spotkań w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”. Zaplanowano 3 otwarte spotkania dla wszystkich interesariuszy i 5 spotkań dedykowanych następującym środowiskom: przedsiębiorców, młodzieży, kultury i sztuki, seniorów i NGO’s. Plakat informacyjny z miejscami i terminami spotkań znajduje się poniżej.

W efekcie tych spotkań powstanie diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będą Państwo mieli okazję do wyrażenia swoich subiektywnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji jak również możliwość przedstawienia swoich pomysłów jak im przeciwdziałać czy też określenia w jakim kierunku Państwa zdaniem powinien się zmieniać obszar rewitalizacji. Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia.  Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe.

Plakat

 

 

14 września 2022 r. 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 15 września do 10 października 2022 r.
- link do opublikowanego ogłoszenia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

 

6 września 2022 r.

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej. Została ona ogłoszona 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5426) i wejdzie w życie 16 września 2022 r.  - link do opublikowanej uchwały wraz z załącznikiem, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granicę wyznaczonych obszarów:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Przedmiotowa uchwała opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Pozostałe materiały do pobrania:

W związku z tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany został wyznaczony w Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku poniżej publikujemy przedmiotowy dokument oraz Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikiem:

Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Załącznik do Raportu

28 lipca 2022 r.

Poniżej Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Informacja

Informacja_skan

 

22 czerwca 2022 r.

Niniejszym publikujemy Informację podsumowującą przebieg dwóch spotkań z interesariuszami w ramach konsultacji społecznych.

 

7 czerwca 2022 r.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektów następujących uchwał:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.
 

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji
Obwieszczenie