Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 (GPR)

 23 września 2022 r. 

Spotkania w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”

Logo

Informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 22 września br. przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 rozpoczynają się prace nad tym dokumentem.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach, które zaplanowane zostały w formule spotkań w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”. Zaplanowano 3 otwarte spotkania dla wszystkich interesariuszy i 5 spotkań dedykowanych następującym środowiskom: przedsiębiorców, młodzieży, kultury i sztuki, seniorów i NGO’s. Plakat informacyjny z miejscami i terminami spotkań znajduje się poniżej.

W efekcie tych spotkań powstanie diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będą Państwo mieli okazję do wyrażenia swoich subiektywnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji jak również możliwość przedstawienia swoich pomysłów jak im przeciwdziałać czy też określenia w jakim kierunku Państwa zdaniem powinien się zmieniać obszar rewitalizacji. Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia.  Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe.

Plakat

 

 

14 września 2022 r. 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 15 września do 10 października 2022 r.
- link do opublikowanego ogłoszenia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

 

6 września 2022 r.

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej. Została ona ogłoszona 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5426) i wejdzie w życie 16 września 2022 r.  - link do opublikowanej uchwały wraz z załącznikiem, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granicę wyznaczonych obszarów:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Przedmiotowa uchwała opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Pozostałe materiały do pobrania:

W związku z tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany został wyznaczony w Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku przedmiotowy dokument dostępny poniżej:

Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

28 lipca 2022 r.

Poniżej Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Informacja

Informacja_skan

 

22 czerwca 2022 r.

Niniejszym publikujemy Informację podsumowującą przebieg dwóch spotkań z interesariuszami w ramach konsultacji społecznych.

 

7 czerwca 2022 r.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektów następujących uchwał:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.
 

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji
Obwieszczenie