Plan Działań dla Miast

24 maja 2022 r.

Miasto Bielsko-Biała, w ramach Programu pn.: „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”, skorzystało ze wsparcia doradczego świadczonego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).
Przy współpracy zespołu ekspertów - specjalistów z dziedziny rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju opracowano następujące dokumenty pn.:

„Ocena końcowa wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) – (PROM 2014-2021) wraz ze sprawozdaniem z całości realizacji Programu”
„Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku pod względem trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności oraz spójności wewnętrznej i zewnętrznej zapisów”

7 lutego 2022 r.

logo

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Programu pn.: „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Szczegóły Programu wraz z listą miast zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMIR: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/

W ramach projektu miasto Bielsko-Biała przedstawi modelowe rozwiązanie jakie jest wdrażane przez Mieście w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które określone zostały w  Agendzie 2030. Jednym z takich celów, który od lat realizuje miasto Bielsko-Biała jest:
Cel 11 -  ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI - Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się załączniku.

Załącznik