Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Uchwała Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona Uchwałą Nr XX/464/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XLII/832/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska-Białej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Opłaty: (kalkulator opłat za zezwolenia):

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi cyt:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2
 7. Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 17zł

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Wniosek - zezwolenie

Wniosek - zezwolenie na wyprzedaż

Wniosek - zaświadczenie o opłacie

Wniosek - zezwolenie tzw.kateringowe

Wniosek - likwidacja

Wniosek - duplikat zezwolenia

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Inwentaryzacja do wyprzedaży

Uchwała dotycząca limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała dotycząca zasad usytuowania punktów sprzedaży

Uchwała w sprawie czasu pracy placówek handlowych i gastronomicznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Uchwała dotycząca zakazu sprzedaży napojów alkoholowych