Licencja na transport drogowy osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym 7-9

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek,
  2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniony jest wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 7),
  3. oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 12),
  4. wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 13),
  5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji.
  6. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych kierowców oraz osoby niezatrudnione lecz osobiście wykonujące przewozy na jego rzecz)

 

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od okresu jej ważności.

Kwoty wynoszą odpowiednio:

  • wydana na okres od 2 do 15 lat: 320 PLN
  • wydana na okres powyżej 15 do 30 lat: 380 PLN
  • wydana na okres powyżej 30 do 50 lat: 450 PLN

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

KOMUNIKAT dotyczący przedsiębiorców posiadających licencje w zakresie przewozu osób: 

Treść komunikatu

Wniosek
Wniosek - zmiana pojazdów
Wniosek - zawieszenie
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Zał.7 - ośw. o niekaralności
Zał 12 - ośw. o zamiarze zatrudniania kierowców
Wniosek - zmiana danych w licencji
Wniosek - dodatkowe wypisy
Wniosek - wygaszenie

Zał.13 - wykaz pojazdów

Zał.24 - oświadczenie