Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - 17 zł. (opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta)

 Do wglądu:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku – dotyczy najemców, właścicieli lub zarządców budynków w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych pod danym adresem.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
 

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia
 
Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu który wydał dokument. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentu stronie.

Uwagi

„Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór pomocniczy