Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    
Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 22 maja 2012 r. do 29 maja 2012 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 maja 2012 r. do 5 czerwca 2012 r.

W  ramach prowadzonych konsultacji właściciele nieruchomości z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionych projektów uchwał na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym  formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    Natomiast stosownie do art. 6c ust. 2 cytowanej ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej nieruchomościami niemieszkalnymi, na których powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości niemieszkalnych obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości niemieszkalnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Rada Miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności nieruchomościach, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Miejska, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego.

Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Miejska może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bielska-Białej

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
 • osiągniecie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych redukcji masy odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych na składowisko poprzez mechaniczno-biologiczną instalację ZGO wraz z kompostownią i sortownią,
 • utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zaproponowane cele są zgodne ze Strategią rozwoju Bielska-Białej do 2020 r., przyjętą uchwałą nr LIX/1851/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Zgodnie z zapisami Strategii jedną z priorytetowych dziedzin rozwoju miasta jest przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznych. W Strategii uznano za wartość nadrzędną jakość życia mieszkańców, natomiast trwały i zrównoważony rozwój jako zasadę osiągania wysokiego standardu usług publicznych i obsługi komunalnej.

Wskazane cele są również zgodne z zapisami Aktualizacji programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej, przyjętej uchwałą nr V/62/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W dokumencie zapisano, iż zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być zasada zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w pozostałych dziedzinach gospodarki, w tym gospodarki komunalnej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Projekt uchwały ws postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Projekt uchwały ws wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

protokół z konsultacji społecznych