Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania (jak załatwić sprawę)

Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej obejmuje swym zakresem: 

zarządzanie Urzędem Miejskim, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych ustawowo.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania to współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy zgodne z wymaganiami następujących norm:

PN-EN ISO 9001:2015-10

System Zarządzania Jakością, który zapewnia, że struktury organizacyjne są uporządkowane, realizowane procesy są zidentyfikowane, opisane i powtarzalne, a potrzeby interesantów znane wszystkim pracownikom. 

PN-EN ISO 14001:2015-09

System Zarządzania Środowiskowego jest nastawiony na ochronę walorów i zasobów środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i mieszkańców miasta. 

PN-ISO 45001:2018-06

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy gwarantuje bezpieczne środowisko pracy oraz poprawę warunków pracy pracowników Urzędu.

PN-ISO/IEC 27001:2017-6

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapewnia realizację zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych ustawowo z zachowaniem bezpieczeństwa informacji jak i ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej został laureatem XXII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacja publiczna samorządowa, przyznawanej corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Polska Nagroda Jakości, jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych organizacjom, za wprowadzanie skutecznych i nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość (TQM).

Polska Nagroda Jakości przez upowszechnienie pozytywnych wzorców, metod osiągania sukcesów przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, a także do poprawy poziomu życia naszego społeczeństwa m.in. poprzez globalną jakość nie tylko wyrobów, ale również jakość wszystkiego co nas otacza: środowiska naturalnego, infrastruktury, usług, opieki zdrowotnej, edukacji i bezpieczeństwa.

Podczas XXI Polskiego Dnia Jakości, Urząd Miejski został nagrodzony statuetką PCBC S.A. za promowanie międzynarodowych standardów jakości; zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania.

 1. Kategorie
  1. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  2. Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
  3. Cele i zadania w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego
  4. Program Działań Doskonalących
  5. Rejestr wymagań prawnych
  6. Kodeks Etyki
  7. Certyfikaty
  8. Polityka antykorupcyjna
  9. Zrównoważony Rozwój Społeczny