Rejestracja pojazdu zabytkowego

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz:

 • dowód własności pojazdu
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu zabytkowego
 • dowód rejestracyjny
 • dokument stwierdzający, że na podstawie odrębnych przepisów pojazd został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także potwierdzenie wpisu do inwentarza muzealiów.

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt.a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nieposiadającego osobowości prawnej
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika*

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty
 • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata:

 • za wydanie zabytkowych tablic samochodowych - 100,00 zł
 • za wydanie zabytkowej tablicy motocyklowej - 50,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). Pozostałe wymagane dokumenty (w oryginale) należy przedłożyć podczas rejestracji pojazdu.

Wniosek o rejestrację

Wykaz opłat rejestracyjnych