Wtórnik/wymiana tablic rejestracyjnych/dodatkowa tablica rejestracyjna

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz:

 • zwrot tablic
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata:

 • za tablice rejestracyjne na samochód - 80,00 zł (2 szt.tablic)
 • za tablicę dodatkową do oznaczenia bagażnika - 40,00 zł
 • za tablicę na przyczepę - 40,00 zł
 • za tablicę motocyklową, ciągnikową - 40,00 zł
 • za tablicę motorowerową - 30,00 zł
 • tablice indywidualne samochodowe - 1000,00 zł
 • tablica indywidualna motocyklowa - 500,00 zł

Za tablice zabytkowe:

 • samochodowe - 100,00 zł
 • motocyklowe - 50,00 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe – 18,50 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
 • nalepki kontrolnej - 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

* Nie przewiduje się wykonania wtórnika tablic "czarnych", a wymiana dotyczy tylko tablic aktualnego wzoru - "białych  z gwiazdkami".

W przypadku wymiany tablic "białych z flagą" na "białe z gwiazdkami"  z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego pobierane są odpowiednio opłaty za tablice (tablicę) rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz opłata ewidencyjna.

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje: po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ. Właściciel pojazdu po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.

Wykaz opłat rejestracyjnych
Wniosek o wtórnik tablicy/dodatkową tablicę rejestracyjną