Wsparcie pomostowe

Europejski fundusz społeczny

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH PROJEKTU „Twoja firma – Twój sukces!”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego trwać będzie od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami:

  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 11),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do niniejszego Regulaminu),
  • harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 17).
  • w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18), 

należy złożyć w ww. terminie, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: 

Imię i Nazwisko
Uczestnika/czki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
Adres

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
„Twoja firma – Twój sukces!” – NIE OTWIERAĆ

 

Miasto Bielsko-Biała
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Polityki Społecznej
pl. Ratuszowy 6, pok. 225
43-300 Bielsko-Biała

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
W PROJEKCIE „Twoja firma – Twój sukces!” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

             Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpocznie się w dniu 15 listopada 2018 r. i zakończy się 10 grudnia 2018 r.

Wnioski, które wpłyną przed lub po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z załącznikami:

  • oświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10),
  • formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12),
  • harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. 17).
  • w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18)

należy złożyć w Biurze Projektu (w godzinach funkcjonowania Urzędu), tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 225 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/czki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
Adres

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
„Twoja firma – Twój sukces!” – NIE OTWIERAĆ

 

Miasto Bielsko-Biała
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Polityki Społecznej
pl. Ratuszowy 6, pok. 225
43-300 Bielsko-Biała

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” (w przypadku, kiedy każda strona jest numerowana) na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Załączniki:

Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_wsparcia_pomostowego

zal_nr_10_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis_w_biezacym_roku_podatkowym_i_okresie_poprzedzajacych_go_2_lat_podatkowych_wraz_z_zaswiadczeniami_dokumentujacymi_jej_otrzymanie

Zal_nr_12_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Zal_nr_17_harmonogram_rzeczowo_finansowy_wydatkow_pokrytych_ze_srodkow_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_18_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_z_dwoch_roznych_zrodel_na_pokrycie_tych_samych_wydatkow